Finanse publiczne

Strona główna » Luty 2012 » Budżet i podatki » Kolejne zmiany w klasyfikacji

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Kolejne zmiany w klasyfikacji

Z początkiem stycznia weszły w życie zmiany przewidziane nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie zmieniające zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 296 pod poz. 1758. Zmiany w znacznej mierze dotyczą jednostek samorządu terytorialnego.

Nowe rozdziały i objaśnienia

Nowe rozdziały wprowadzono w działach:

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dodano rozdział 75629 – Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych;

852 – Pomoc społeczna – dodano rozdział 85206 – Wspieranie rodziny. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU nr 149, poz. 887) – dalej: uwrsp – między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające;

[...]

Autorki są pracownikami państwowej jednostki budżetowej, ekonomistkami, specjalistkami z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.