Finanse publiczne

Strona główna » Luty 2018 » Kontrola finansowa » Nowy obowiązek sprawozdawczy dla organów podatkowych gmin

Brosz o finansach

Grudzień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Krystyna Gąsiorek

Nowy obowiązek sprawozdawczy dla organów podatkowych gmin

Do końca lutego gminne organy podatkowe powinny przekazać właściwym regionalnym izbom obrachunkowym nowe sprawozdanie zawierające dane z zakresu niektórych podatków lokalnych. Jak sporządzić sprawozdanie? W jakiej formie i w jakich terminach przekazywać jego poszczególne części? Jak aktualizować zmienione lub błędnie wpisane dane?

Zgodnie z art. 7b wprowadzonym do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: upol) organy podatkowe gmin mają obowiązek sporządzania i składania corocznego sprawozdawania w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Sprawo­zdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Wcześniej nie gromadzono danych o podstawach opodatkowania poszczególnymi podatkami, o powierzchniach lub wartościach przedmiotów zwolnionych z podatku na mocy uchwał rad gmin ani o stosowanych w poszczególnych gminach stawkach podatkowych. Brak takich danych utrudniał prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej. Szczególnie problematyczne było w tej sytuacji projektowanie zmian w systemie opodatkowania nieruchomości oraz szacowanie skutków tych zmian.

Dane wykazywane w sprawozdaniu

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 7b ust. 7 upol Minister Rozwoju i Finansów wydał 20 grudnia 2017 r. rozporządzenie w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (dalej: rozporządzenie). W rozporządzeniu określono szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, wzór sprawo­zdania, terminy oraz sposób jego sporządzania i przekazywania, a także sposób jego aktualizacji.

Sprawozdanie organów podatkowych gmin obejmuje informacje o zagregowanych podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także o zagregowanych podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. W sporządzanym sprawozdaniu będą również wykazywane dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz o średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy.

Warto zwrócić uwagę na pismo1 Ministerstwa Finansów z 15 stycznia 2018 r. (PS7.8032.1.2018), w którym zawarto podstawowe wyjaśnienia dotyczące sporządzania i przekazywania sprawozdania oraz wskazano, że na stronie internetowej

finanse.mf.gov.pl w zakładce „Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatków od nieruchomości” sukcesywnie będą zamieszczane dalsze informacje dotyczące przedmiotowego sprawozdania.

Forma sporządzania i przekazywania sprawozdania

Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będzie przekazywane wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej. Organem pośredniczącym w przekazywaniu sprawozdania jest właściwa regionalna izba obrachunkowa. Jak zaznaczono w uzasadnieniu2 do projektu nowelizacji upol, do przekazywania omawianych sprawozdań zostanie wykorzystany istniejący informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Sprawozdanie jest przekazywane przez organ podatkowy, a w związku z tym podpisuje je odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wymienione podmioty są bowiem – zgodnie z treścią art. 13 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – organami podatkowymi w gminach.

Wzór sprawozdania

Wzór sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (SP-1) składa się z części A oraz części B.

Część A

W części A wykazuje się wysokość stawek w podatku od nieruchomości, średnią cenę skupu żyta oraz średnią cenę sprzedaży drewna, obowiązujące w danym roku podatkowym. Stawki te muszą wynikać z podjętych uchwał rady gminy obowiązujących w danym roku podatkowym. Uchwały rady gminy, które stanowią źródło danych w części A, wpisuje się w odpowiednim wierszu sekcji 4 „Uchwały rady gminy”.

Pełny tytuł uchwały rady gminy w sprawie stawek podatku od nieruchomości, wraz z datą jej uchwalenia i miejscem publikacji, należy wpisać w wierszu 4.1. Warto zwrócić uwagę, że jeśli rada gminy w uchwale o wysokości stawek podatku od nieruchomości zróżnicuje stawki tego podatku (na co pozwalają zapisy upol), to w wierszu z właściwym rodzajem przedmiotu opodatkowania należy dodać odpowiednią liczbę wierszy, aby wyspecyfikować w nich zróżnicowane stawki.

Pełny tytuł uchwały rady gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, wraz z datą jej uchwalenia i miejscem publikacji, wpisuje się w wierszu 4.3, a pełny tytuł uchwały rady gminy w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, wraz z datą jej uchwalenia i miejscem publikacji – w wierszu 4.5. Jeżeli rada gminy nie podejmie takich uchwał, to w odpowiednim wierszu należy wpisać stawkę ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w wierszu 4.3 i 4.5 zamieścić formułę „średniej ceny nie obniżono”.

[...]

Autorka jest ekspertem z dziedziny klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.