Finanse publiczne

Strona główna » Luty 2018 » Prawo » Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Od 13 stycznia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy z zakresu sporządzania sprawozdań budżetowych. Nowe zasady obejmują sprawozdania sporządzane w zakresie budżetu państwa, budżetów jst czy budżetu środków europejskich. Zmianie uległy także niektóre zasady przekazywania korekt sprawozdań.

Rys. B. Brosz

Od 13 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie). Przepisy te mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań:

1) Rb-33 i Rb-50 za cztery kwartały 2017 r.;
2) Rb-28 Programy za grudzień 2017 r. i za 2017 r.;
3) sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2018 r.

Sprawozdania i korekty sprawozdań za okresy sprawozdawcze przypadające w 2017 r. (z wyjątkiem sprawo­zdań wymienionych powyżej w pkt 1 i 2) sporządza się i przekazuje zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Likwidacja sprawozdań z wydatków strukturalnych

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) jednostki sektora finansów publicznych nie sporządzają już sprawo­zdań w zakresie wydatków strukturalnych – sprawozdania Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek. W związku z powyższym w nowym rozporządzeniu usunięto wszystkie odniesienia do tych dwóch kategorii sprawozdań, również w zakresie korekt za okresy poprzednie.

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej jst

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem wynikały w dużej mierze z potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawo­zdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst). Poza likwidacją sprawo­zdania Rb-WSa (jst nie sporządzają już tego sprawozdania za 2017 r., podobnie jak jego korekt dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych) wprowadzono zmienione wzory sprawozdań:

  • Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu;
  • Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst;
  • Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych.

Zmiany objęły również instrukcję sporządzania poszczególnych sprawozdań (załącznik nr 36 do rozporządzenia), w tym wytyczne dotyczące terminów i systemu przekazywania korekt sprawozdań.

Wiele zmian ma charakter doprecyzowujący – ujednolicono zapisy dotyczące nazwy strony internetowej Ministerstwa Finansów, na której zamieszcza się informacje potrzebne do wypełnienia sprawozdań przez jst, oraz zrezygnowano ze stosowania liczb kontrolnych w sprawozdaniach.

Sprawozdanie Rb-27S

W wytycznych do sporządzania sprawozdania Rb-27S (z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jst) doprecyzowano, że w kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” – w zakresie umorzeń zaległości podatkowych – nie wykazuje się kwot wynikających z decyzji wydanych na podstawie art. 67d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: op). Zasada ta dotyczy decyzji organu podatkowego w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, wydanych wówczas, gdy:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
2) kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
3) kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości;
4) podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codzien­nego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5000 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jst oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Ponadto w instrukcji ustalono, że wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków. Kwoty te należy ustalić za pomocą wskaźników stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Podstawą do wyliczenia wskaźników są prowadzone rejestry i ewidencje.

Kolejna zmiana dotyczy kolumny „rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru”. Ustalono, że skutki finansowe wykazane w tej kolumnie powinny wynikać z wydanych przez organ podatkowy decyzji – zarówno w zakresie bieżących, jak i zaległych należności.

[...]

Autorki są specjalistkami z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.