Finanse publiczne

Strona główna » Luty 2019 » Budżet i podatki » Opodatkowanie wiatraków podatkiem od nieruchomości

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Opodatkowanie wiatraków podatkiem od nieruchomości

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która weszła w życie w połowie 2016 r., zmieniła definicję budowli określoną w prawie budowlanym. W konsekwencji powstał spór, czy po nowelizacji należało w 2017 r. opodatkować całą elektrownię wiatrową, czy jedynie jej część budowlaną. Rozstrzygnięcia tej sprawy podjął się NSA w składzie 7 sędziów w wyroku z 22 października 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) w składzie 7 sędziów wydał 22 października 2018 r. wyrok (II FSK 2983/17) w sprawie dotyczącej opodatkowania wiatraków (w 2017 r.) podatkiem od nieruchomości. NSA uznał stanowisko samorządów za prawidłowe i oddalił skargę podatnika. Sąd nakazał opodatkować całą elektrownię wiatrową, na którą składają się co najmniej fundament i wieża oraz elementy techniczne. Ponadto wystąpił z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego. Uchybienia te wiążą się z chaosem legislacyjnym, a w szczególności z konsekwencjami wejścia w życie z mocą wsteczną (od stycznia 2018 r.) nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nowelizacji z 7 czerwca 2018 r.), ingerującej również w prawo podatkowe. Przypomnijmy, że w obecnym stanie prawnym opodatkowaniu podlega jedynie część budowlana elektrowni wiatrowej, ponieważ w przywołanej nowelizacji wyłączono z opodatkowania elementy techniczne wiatraka.

Stanowisko skarżącego podatnika

Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Podmiot ten posiada 4 elektrownie wiatrowe, a każda z nich składa się z zespołu elementów konstrukcyjnych – fundamentu, turbiny wiatrowej, wieży i wyposażenia wieży. Ponadto w skład farmy wiatrowej spółki wchodzą inne środki trwałe, takie jak drogi dojazdowe, linie kablowe położone pod powierzchnią dzierżawionych przez wnioskodawcę działek i służące do przesyłania wytworzonej energii z elektrowni wiatrowych do sieci dystrybutora energii elektrycznej, a także inne urządzenia służące do przesyłania energii.

Każda wieża elektrowni wiatrowej jest posadowiona na fundamencie, który jest trwale związany z gruntem. Wieża składa się z części:

1) zewnętrznej, konstrukcyjnej – w kształcie tuby wykonanej ze stali;
2) wewnętrznej, technicznej, obejmującej umieszczone wewnątrz wieży wyposażenie techniczne składające się z:
– okablowania,
– urządzeń sterujących,
– zabezpieczeń przeciwpożarowych,
– skrzynek z urządzeniami do pomiaru zielonej energii,
– wyposażenia elektrycznego,
– systemu SCADA.

W wieżach elektrowni umiejscowione są turbiny wiatrowe.

W deklaracji na podatek od nieruchomości, którą spółka zamierzała złożyć na 2017 r., chciano zachować dotychczasową podstawę opodatkowania i przyjąć tym samym, że opodatkowaniu podlega jedynie fundament i wieża każdej z elektrowni, a także drogi dojazdowe i linie kablowe. Spółka uważała, że zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej: uiew), w szczególności zmiany wprowadzone (na mocy art. 9 uiew) do definicji budowli określonej w ustawie Prawo budowlane (dalej: pr. bud.), nie zmieniają podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości w odniesieniu do elektrowni wiatrowych. W konsekwencji nowelizacja przepisów nie powinna skutkować zmianą kwoty podatku.

[...]

Autorka jest doradcą podatkowym specjalizującym się w rozliczeniach jst. Prowadzi Kancelarię Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej (jrudzka@podatkisamorzadu.pl, www.podatkisamorzadu.pl).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.