Finanse publiczne

Strona główna » Luty 2019 » Budżet i podatki » Zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

Brosz o finansach

Grudzień 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniono zasady, na jakich producenci rolni otrzymują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Nowelizacja przepisów jest okazją do szerszego spojrzenia na tę problematykę, a więc nie tylko przybliżenia zasad zwrotu podatku, ale również reguł postępowania w razie pobrania tej kwoty nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dalej: ustawa zwrotowa) określa zasady i tryb zwrotu tego podatku. Zmiany wprowadzone w tym akcie prawnym na mocy ustawy nowelizującej z 9 listopada 2018 r. (dalej: ustawa nowelizująca) obowiązują od 1 stycznia br.

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym, czyli osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi samoistnemu. Jeśli natomiast grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współ­posiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy zwrotowej pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Kodeks cywilny stanowi, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Podmiot składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być – w momencie składania wniosku – posiadaczem gospodarstwa rolnego i powierzchni użytków rolnych, które wykazał w tym wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego są wykazane jako użytki rolne.

Jeśli producent rolny wydzierżawi, sprzeda lub przekaże gospodarstwo i w związku z tym w dniu składania wniosku nie jest już posiadaczem użytków rolnych, to nie może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na owe wydzierżawione, sprzedane lub przekazane użytki rolne.

W przypadku powiększenia gospodarstwa rolnego podmiot składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do nabytych lub wydzierżawionych gruntów – w części rocznego limitu zwrotu niewykorzystanego na te grunty w danym roku przez poprzedniego posiadacza.

Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego nie może otrzymać producent rolny:

1) będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
2) będący spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
3) bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

Przedstawione wyłączenia nie dotyczą producentów rolnych prowadzących działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

Podstawa zwrotu akcyzy

Od początku obowiązywania ustawy zwrotowej podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określona w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na 1 lutego danego roku. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje za zakup oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN3826 001.

  • Grunty wyłączone z podstawy ustalania limitu zwrotu

Przy ustalaniu limitu zwrotu podatku akcyzowego nie zostają uwzględnione:

1) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o podatku rolnym;
2) grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy ustawy o podatku rolnym nie wyjaśniają, czym jest zaprzestanie produkcji rolnej, zjawisko to należy definiować na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dalej: uogrl) oraz ustaw podatkowych.

W art. 11 i n. uogrl jest mowa o wyłączeniu z produkcji rolnej użytków rolnych na mocy stosownej decyzji zezwalającej, wydawanej również po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji, uwzględniającej dyspozycję zawartą w art. 4 pkt 11 uogrl. Zgodnie z art. 11 uogrl wyłączenie z produkcji rolnej na podstawie wymienionej decyzji dotyczy:

1) użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb;
2) użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego;
3) gruntów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2–10 uogrl (m.in. gruntów pod stawami rybnymi, gruntów pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, gruntów parków wiejskich, gruntów pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, gruntów pracowniczych ogrodów działkowych, gruntów pod rowami, gruntów zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa, gruntów torfowisk i oczek wodnych);
4) gruntów leśnych.

[...]

Zofia Wojdylak-Sputowska jest licencjonowanym audytorem wewnętrznym, specjalistą w zakresie finansów komunalnych, budżetu jst, podatków i opłat lokalnych oraz egzekucji administracyjnej.

Arkadiusz Sputowski jest licencjonowanym audytorem wewnętrznym, długoletnim pracownikiem służb podatkowych państwa i jst, doświadczonym wykładowcą i trenerem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.