Finanse publiczne

Strona główna » Luty 2020 » Budżet i podatki » Objaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie podzielonej płatności

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Objaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie podzielonej płatności

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, który od listopada 2019 r. zastąpił odwrotne obciążenie i stał się w wielu przypadkach obowiązkowy. Dokument ma na celu przedstawienie zasad działania tego mechanizmu na gruncie podatku VAT – zarówno w przypadkach obligatoryjnego, jak i fakultatywnego stosowania podzielonej płatności.


Objaśnienia Ministerstwa Finansów (dalej: MF) w sprawie mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) wydane 23 grudnia 2019 r.1 uzupełniają objaśnienia z 29 czerwca 2018 r. Resort odnosi się do sygnalizowanych już wielokrotnie niejasności w nowych regulacjach, np. do zapłaty kartą, podziału usługi budowlanej na etapy czy płatności za fakturę, na której wartość zakupów przekracza 15 000 zł, lecz tylko jedna niewielka kwotowo pozycja odnosi się do towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od  towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

W artykule zostaną omówione wyjaśnienia MF w sprawie wybranych wątpliwości zgłaszanych przez podatników w pierwszych dniach obowiązywania nowych regulacji.

Podstawowe założenia MPP

Na wstępie warto przypomnieć zasadniczą regułę funkcjonowania MPP. W świetle wyjaśnień MF podstawowym założeniem tego mechanizmu jest rozdzielenie zapłaty należności przelewem na dwa strumienie:

  1. kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty VAT wykazanej na fakturze, trafiającą na specjalny rachunek dostawcy (zwany rachunkiem VAT) oraz

  2. kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, przelewaną na zasadach ogólnych lub rozliczaną w inny sposób.

Karty płatnicze

Ministerstwo wskazało, że obecnie MPP może być stosowany tylko przy płatnościach dokonywanych przelewem, a więc mechanizm ten nie obejmuje innych form rozliczeń bezgotówkowych, np. płatności kartami płatniczymi, przekazów, weksli. Jeśli więc w odniesieniu do danej transakcji obowiązkowe jest zastosowanie MPP, a zapłata zostanie dokonana np. kartą, to w efekcie nie dojdzie do wykonania obowiązku zapłaty z wykorzystaniem MPP.

Zakres obowiązkowego MPP

Podzielona płatność musi być stosowana przez nabywcę przy regulowaniu należności, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

  1. przedmiotem transakcji są towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT;

  2. kwota należności brutto wykazana na fakturze dokumentującej dostawę takich towarów lub świadczenie takich usług przekracza 15 000 zł oraz

  3.  czynność jest dokonywana na rzecz podatnika.

Obligatoryjna forma MPP jest stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo były wcześniej objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz w dużym stopniu zakresem odpowiedzialności solidarnej (obejmuje zatem towary i usługi wymienione wcześniej w załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT, uchylonych ustawą nowelizującą).

Dodatkowo obligatoryjny MPP obejmuje transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

Jedna pozycja na fakturze powyżej 15 000 zł

Trzeba pamiętać, że zgodnie z wyjaśnieniami MF, jeśli faktura o wartości brutto powyżej 15 000 zł zawiera chociaż jedną pozycję objętą załącznikiem nr 15, to należy obowiązkowo zastosować MPP w odniesieniu do kwoty VAT od towaru lub usługi określonej w tej pozycji. Jeśli więc taki towar czy usługa ma wartość netto np. 3000 zł, a VAT określony przy tej pozycji wynosi 690 zł, to właśnie do tej kwoty VAT trzeba zastosować MPP. Nie wyklucza to oczywiście możliwości uregulowania z wykorzystaniem MPP większej części należności lub nawet całej kwoty wynikającej z takiej faktury.

[...]

Autorka jest doradcą podatkowym. Prowadzi własną kancelarię (www.podatkisamorzadu.pl), specjalizuje się w problemach podatkowych sektora finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.