Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Centralizacja rozliczeń PIT w samorządach

W wydanych w ostatnim czasie interpretacjach indywidualnych organy podatkowe podjęły się rozstrzygnięcia, kto jest płatnikiem PIT w przypadku, gdy jednostka organizacyjna jst zawiera umowę zlecenia lub umowę o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Ustalenia te mogą oznaczać kolejną centralizację rozliczeń w samorządach.

więcej »

Zaliczki na wydatki dla pracowników

Warunkiem udzielenia pracownikowi zaliczki na wydatki jest dopełnienie określonych formalności. Należy pamiętać nie tylko o obowiązujących terminach czy akceptacji osób upoważnionych, ale również o odpowiednim udokumentowaniu rozliczenia wydatków oraz poprawnym ujęciu operacji w ewidencji syntetycznej i szczegółowej.

więcej »
Finanse Publiczne - Maj 2017

Obowiązek opłacania składek na FP i FGŚP

W obowiązujących przepisach określono szereg wyłączeń od zasady opłacania składek na FP i FGŚP. Zwolnienie z tego obowiązku może wynikać ze szczególnego statusu ubezpieczonego bądź formy organizacyjno-prawnej zatrudniającego go podmiotu. Warto również pamiętać, że w kontekście ustalania składki na FGŚP stosuje się inną definicję pracownika niż ta ustanowiona w kodeksie pracy.

więcej »

Nowe zasady stosowania ulg w spłacie należności Skarbu Państwa i jst

Ustawa nowelizująca przepisy ufp, która weszła w życie 28 kwietnia br., wprowadziła istotne zmiany w udzielaniu ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Ustawodawca m.in. rozszerzył katalog możliwości, z których mogą korzystać organy podatkowe, oraz na nowo określił przesłanki udzielania preferencji.

więcej »
Finanse Publiczne - Maj 2017

Gospodarowanie środkami europejskimi i ich prawidłowa klasyfikacja

Realizacja programów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 nabiera coraz większego tempa. Wyzwaniem dla beneficjentów mogą się okazać nie tylko zmienione reguły ubiegania się o dofinansowanie oraz procedury dokonywania wydatków, ale również odpowiednia klasyfikacja środków w zależności od źródła finansowania i kwalifikowalności wydatków.

więcej »