Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2018 » Rubryki » Gwarancje wynikające z indywidualnych interpretacji wytycznych

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Grzegorz Kukowka

Gwarancje wynikające z indywidualnych interpretacji wytycznych

Pojęcie indywidualnych interpretacji przepisów prawa kojarzy się niemal wyłącznie z problemami podatkowymi. Coraz częściej jednak po podobny instrument sięgają beneficjenci środków unijnych. Okazuje się bowiem, że indywidualne interpretacje wytycznych mogą znacznie ułatwić prowadzenie projektu i pozwolić na uniknięcie ewentualnych korekt finansowych.

Rys. B. Brosz

Jednym z poważniejszych problemów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych jest ogromna liczba dokumentów zawierających zasady rozliczania środków finansowych. Częstokroć są one niezrozumiałe, czasami wzajemnie się wykluczają. Fundamentalne znaczenie dla beneficjentów powinna mieć umowa o dofinansowanie projektu (lub decyzja o przyznaniu dofinansowania), ale i ona w większości spraw odsyła do innych przepisów, wśród których najistotniejsze są „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”1 (dalej: wytyczne).

Na tym wypada zakończyć wprowadzenie i głębiej pochylić się nad instrumentem, który pozwala na zyskanie większej pewności prawnej w galimatiasie rozliczania wydatków unijnych.

Rola interpretacji wytycznych

Instytucję indywidualnej interpretacji wytycznych wprowadzono w rozdziale 4 pkt 13 wytycznych (zob. ramka „Indywidualne interpretacje...”). W świetle tych regulacji interpretacje indywidualne stanowią ni mniej, ni więcej, tylko sformalizowaną odpowiedź właściwej instytucji pośredniczącej lub zarządzającej na pytanie dotyczące stosowania lub interpretowania danych przepisów przez konkretnego beneficjenta. Wskazują, czy przyjęty sposób interpretacji danego przepisu (albo całej grupy przepisów) jest prawidłowy. Beneficjent może więc już na początku realizacji projektu albo nawet jeszcze przed rozpoczęciem jego realizacji uzyskać wiedzę co do tego, czy dane działanie nie zostanie w przyszłości zakwestionowane przez właściwą instytucję, np. w toku kontroli.

Wniosek o interpretację

Chociaż znajdujemy się już za półmetkiem obecnej perspektywy budżetowej, interpretacje indywidualne nadal są wydawane rzadko lub niemal w ogóle. I tak, przyglądając się poszczególnym instytucjom pośredniczącym przyznającym środki unijne na szczeblu krajowym, trzeba stwierdzić, że w minionym roku Bank Gospodarstwa Krajowego nie wydał ani jednej interpretacji indywidualnej, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie jest w stanie podać żadnej liczby, ponieważ nie posiada odrębnego trybu wydawania interpretacji. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydało ich natomiast aż około stu, a nawet wprowadziło w ubiegłym roku specjalny wzór wniosku o wydanie interpretacji, mający ułatwiać ich uzyskiwanie2. Co jednak znamienne, o interpretację nadal występuje niewielu beneficjentów funduszy unijnych, nawet wówczas, gdy oczekują na zajęcie jednoznacznego stanowiska przez instytucję wdrażającą. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest najpewniej brak wiedzy o istnieniu omawianej możliwości. Tymczasem przygotowanie wniosku nie jest niczym skomplikowanym (zob. ramka „Zasady składania...”).

Procedura wydania interpretacji

Sama procedura wydawania interpretacji nie jest szczególnie skomplikowana. Pierwszy krok to skierowanie do właściwej instytucji pośredniczącej (lub zarządzającej, o ile to ona jest podmiotem udzielającym dofinansowania projektu) wniosku o wydanie interpretacji. Następnie instytucja wniosek rozpoznaje i przesyła wydaną interpretację. W razie wątpliwości najpierw może wezwać wnioskujący o interpretację podmiot do uzupełnienia wniosku poprzez udzielenie dodatkowych informacji (dotyczących najczęściej stanu faktycznego sprawy). Może się też zdarzyć (choć nie jest to działanie częste), że w toku postępowania zmierzającego do wydania interpretacji instytucja powoła eksperta merytorycznego w celu uzyskania jego opinii (np. w sytuacji, gdy przedmiotem interpretacji będzie również potwierdzenie prawidłowości przeprowadzonej przez beneficjenta analizy rynku właściwego, na podstawie której beneficjent twierdzi, że nie jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności). Choć ta ostatnia sytuacja wydłuża postępowanie, to czas, jaki eksperci poświęcą na analizę sprawy już na tym etapie, „zwróci się” później – podczas kontroli i oceny wniosków o płatność. Instytucja nie będzie bowiem ponownie sprawdzała prawidłowości swoich własnych, wcześniejszych ustaleń. To kolejny powód, dla którego lepiej jest występować o interpretację już po zawarciu umowy o dofinansowanie – najczęściej bowiem uzyskanie opinii eksperta merytorycznego nie jest jeszcze możliwe w sytuacji, gdy nie może on odnieść się do treści wniosku o dofinansowanie projektu i ocenić w tym kontekście celowości wydatków.

[…]

Autor jest prawnikiem, ekspertem w zakresie kwalifikowalności środków unijnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.