Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2018 » Budżet i podatki » Rozliczenie VAT w przypadku udziału pracownika uczelni w konferencji

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Sandra Przybylska

Rozliczenie VAT w przypadku udziału pracownika uczelni w konferencji

Konferencje, w których uczestniczą pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, bardzo często mają charakter międzynarodowy. W dobie powszechnej informatyzacji zdarza się również, że uczestnictwo w takim wydarzeniu ma charakter zdalny. To znacząco komplikuje kwestię ustalenia miejsca świadczenia usługi, kluczową dla sposobu opodatkowania świadczenia.

Rys. B. Brosz

Niemal w każdej branży organizowane są konferencje czy spotkania naukowe grupy zainteresowanych daną dziedziną wiedzy praktyków, przedstawicieli instytucji naukowych i badawczych. Celem organizowanych konferencji jest wymiana szeroko pojętej myśli naukowej, poglądów i osiągnięć naukowych, a także przyczynienie się do postępu nauki i rozwoju dydaktyki.

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego pojęcie „konferencja” oznacza spotkanie przedstawicieli jakichś instytucji lub organizacji w celu omówienia określonych zagadnień1. Mówiąc najprościej: chodzi tutaj o wyznaczenie miejsca i czasu, w którym określona grupa osób będzie mogła spotkać się i wymienić swoje poglądy, przemyślenia, uwagi na dany temat.

Rozwój kompetencji pracowników uczelni

Niewątpliwie temat konferencji naukowych oraz związana z nimi problematyka podatkowa jest szczególnie żywa wśród uczelni wyższych. Udział w takim wydarzeniu pozwala jego uczestnikom na zdobycie lub pogłębienie wiedzy z danej dziedziny, a co za tym idzie – na podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowo- dydaktycznych.

Uczelnie wyższe działają w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: psw). Stosownie do art. 13 psw do podstawowych zadań uczelni należy m.in.: 1) kształcenie i promowanie kadr naukowych; 2) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych.

Ponadto w art. 111 psw pracownicy naukowo-dydaktyczni zostali zobowiązani do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozwijania twórczości naukowej albo artystycznej. Pracownicy dydaktyczni zostali zobligowani do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy ponadto kształcenie kadry naukowej. Realizacja powyższych celów wymaga od pracowników wielu uczelni uczestniczenia w konferencjach naukowych.

Warto zauważyć, że konferencje naukowe mają często charakter międzynarodowy – są organizowane zarówno w Polsce, jak i na terytorium Unii Europejskiej, a nawet w państwach trzecich. Uczestnictwo pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni w takich wydarzeniach może powodować określone problemy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Udział pracownika naukowo-dydaktycznego w konferencji krajowej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przywołana regulacja jest źródłem tzw. zasady terytorialności, zgodnie z którą odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT tylko wówczas, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju. W art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

To oznacza, że jeśli uczelnia w ramach prowadzonej działalności naukowej wysyła swoich pracowników na konferencje naukowe odbywające się w kraju, to następuje świadczenie usług przez podmiot organizujący konferencję, podlegające opodatkowaniu VAT. Należy przy tym pamiętać, że przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

[…]

Autorka jest ekonomistką, konsultantem podatkowym w spółce doradztwa podatkowego Tax Advisors Group Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT i opodatkowania jsfp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.