Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2018 » Kadry i płace » Świadczenia przyznawane pracownikom

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Rafał Styczyński

Świadczenia przyznawane pracownikom

Pracodawcy, chcąc zachęcić pracowników do wydajniejszej pracy, często sięgają po różnego typu świadczenia niepieniężne. Opodatkowanie takich świadczeń jest dość problematyczne i – jak wskazuje praktyka – niejednokrotnie dochodzi na tym tle do sporów z organami podatkowymi.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty) bez względu na źródło ich finansowania. Do przychodów tych zalicza się również świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika i wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Przez dodatkowe świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika należy rozumieć wszelkie usługi bądź świadczenia w naturze. Aby dane świadczenie stanowiło przychód pracownika, konieczne jest istnienie stosunku pracy. Zapisy umowy o pracę nie muszą jednak przewidywać powstania takiego świadczenia. Należy podkreślić, że przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie otrzymania określonych świadczeń przez pracownika.

Przychody pracownika

Katalog świadczeń zaliczonych do przychodów ze stosunku służbowego jest katalogiem otwartym. Taka konstrukcja przepisów sprawia, że każda wypłata otrzymana przez pracownika w związku ze stosunkiem pracy stanowi jego przychód z tego źródła, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wyjątkiem są świadczenia związane ze stosunkiem pracy, ale zwolnione z podatku na mocy odrębnego przepisu.

Zakres świadczeń zwolnionych z podatku został określony w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą wszelkie świadczenia, które nie zostały wprost zwolnione z podatku dochodowego, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu (zob. ramka „Świadczenia...”)..

Ustalenie wartości świadczeń

Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów pracownikowi przysługują świadczenia w naturze w postaci rzeczy lub usług wchodzących w zakres działalności pracodawcy, to wartość pieniężną tych świadczeń ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców.

Sposób ustalenia wartości pieniężnej innych nieodpłatnych świadczeń zależy od przedmiotu tych świadczeń:

1) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej podmiotu dokonującego tych świadczeń, ich wartość ustala się według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
2) jeżeli przedmiotem świadczeń są zakupione usługi, ich wartość ustala się według cen zakupu;
3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku, wartość tych świadczeń ustala się według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
4) w pozostałych przypadkach wartość świadczeń ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jak już wspomniano wcześniej, część świadczeń przyznawanych pracownikom jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 updof.

Ekwiwalenty za wykorzystywanie sprzętu pracownika

Niezwykle często pracodawcy wypłacają pracownikom różnego typu ekwiwalenty. Po spełnieniu określonych przesłanek mogą one korzystać ze zwolnienia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 updof wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za narzędzia, materiały lub sprzęt, które stanowią własność pracownika i są przez niego używane przy wykonywaniu pracy.

Aby skorzystać ze wskazanego zwolnienia, należy spełnić następujące warunki:

1) ekwiwalent powinien zostać wypłacony w pieniądzu;
2) kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać wydatkom poniesionym przez pracownika (musi odpowiadać wartości używanej rzeczy i musi być związana ze stopniem jej zużycia);

[…]

Autor jest doradcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach z zakresu księgowości, podatków oraz kadr i płac.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.