Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2019

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Wydatki na pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego

Jednostki sektora publicznego są zobligowane do klasyfikacyjnego wyodrębniania wydatków bieżących i majątkowych. Obowiązujące przepisy nie precyzują jednak zasad kwalifikowania wydatków na pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego. Kwestii tej nie rozstrzygnęło również jednoznacznie Ministerstwo Finansów, pozostawiając decyzję w tym zakresie kierownikom jednostek.

więcej »
Finanse Publiczne - Maj 2019

Odpowiedzialność przedstawicieli jsfp za nieprawidłowości w projektach UE

Odpowiedzialność jednostki z tytułu nieprawidłowości w projektach unijnych pociąga za sobą również odpowiedzialność jej przedstawicieli. Co istotne, dotyczy to także urzędników, którzy nie zajmują eksponowanych stanowisk, a którzy mogą odpowiadać m.in. za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i za przestępstwo.

więcej »

Grunty użytkowane wieczyście – ujęcie, wycena, opłaty

Przyjęte przez KSR stanowisko w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste ma na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wyceny i ewidencji księgowej tych aktywów oraz ich wykazywania w sprawozdaniu finansowym. Choć stosowanie wytycznych nie jest obligatoryjne, w urzędach jst powinno się rozważyć ich wprowadzenie do polityki rachunkowości.

więcej »
Finanse Publiczne - Maj 2019

Zasady gromadzenia środków zfśs

Ponieważ przepisy nie określają szczegółowo sposobu obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych, która decyduje o wielkości odpisu na zfśs, w praktyce najczęściej stosuje się metody wykorzystywane przy sporządzaniu sprawozdań statystycznych. Warto też zwrócić uwagę na wyjaśnienia dotyczące uwzględniania pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych.

więcej »

Kontrole NIK w zakresie VAT – jak się przygotować

W ramach planu kontroli na ten rok NIK zamierza zbadać prawidłowość rozliczeń VAT w samorządach, w tym m.in. realizację zadań związanych z centralizacją. Kontrole zaplanowano na trzeci i czwarty kwartał tego roku. Warto zatem już teraz dokonać przeglądu rozliczeń VAT w jednostce i sprawdzić, czy są one zgodne z obowiązującymi regulacjami.

więcej »