Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2019 » Rachunkowość » Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Kontrahent jednostki budżetowej uregulował należności z tytułu najmu po ustalonym terminie, w wyniku czego jednostka naliczyła odsetki. Czy należy również naliczyć rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? Jeżeli tak, to jak zaewidencjonować tę operację?

Wierzycielowi, od dnia nabycia odsetek, przysługuje od dłużnika – bez wezwania – równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności przewyższają kwotę 40 euro, wierzycielowi przysługuje również zwrot uzasadnionej wysokości poniesionych z tego tytułu kosztów. Jeżeli umowa przewiduje spełnienie świadczenia pieniężnego w częściach (co ma miejsce w większości przypadków dotyczących najmu), rekompensata za koszty odzyskiwania należności przysługuje od każdej niezapłaconej części (art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

Naliczoną rekompensatę za koszty odzyskiwania należności należy zakwalifikować do pozostałych przychodów operacyjnych. Potwierdza to ich definicja zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. W świetle tej regulacji do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, w tym kary i odszkodowania.

Ponieważ rekompensata za koszty odzyskiwania należności nie podlega opodatkowaniu VAT, w związku z naliczeniem rekompensaty należy wystawić dokument inny niż faktura (może to być nota księgowa).

Uzyskana rekompensata za koszty odzyskiwania należności będzie stanowiła dla jednostki dochód budżetowy, klasyfikowany – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – do § 097 „Wpływy z różnych dochodów”. Sposób ewidencji księgowej przedstawiono na schemacie.


Jednostka realizuje inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych. Zawarła z firmą umowę o świadczenie usługi zarządzania projektem, co jest bezpośrednio związane z zapewnieniem prawidłowości realizacji inwestycji i wynika z umowy o dofinansowanie. Czy wydatki na ten cel są bezpośrednio związane z wytworzeniem środka trwałego i zwiększają jego wartość początkową (wynikającą z konta 080)?

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wycenia się je w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (art. 28 ust. 1 pkt 2 uor). Trzeba przy tym zaznaczyć, że przez cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie rozumie się ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia – do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania (art. 28 ust. 8 uor), w tym również:

1) niepodlegający odliczeniu podatek VAT i podatek akcyzowy;
2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.