Finanse publiczne

Strona główna » Maj 2019 » Kontrola finansowa » Zmiany w budżecie i planie finansowym a dyscyplina finansów publicznych

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Małgorzata Filipek

Zmiany w budżecie i planie finansowym a dyscyplina finansów publicznych

Budżet jednostki jest podstawą jej prawidłowego funkcjonowania. Odpowiednie zarządzanie nim wymaga znajomości kluczowych zasad gospodarowania środkami finansowymi wynikających z różnych przepisów prawnych – odrębnie regulujących te kwestie dla poszczególnych rodzajów jednostek. Złamanie tych zasad może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rys. B. Brosz

Rys. B. Brosz

Środki publiczne, którymi dysponują jednostki sektora finansów publicznych (dalej: jsfp), powinny być wydatkowane ze szczególną starannością i rzetelnością. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości z tym związane zostały obwarowane przez ustawodawcę sankcjami prawnymi. Pełen katalog naruszeń oraz sankcji za ich popełnienie został określony w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp).

Katalog naruszeń określonych w uondfp

Ustawodawca, kierując się zasadą racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych, wskazał w uondfp katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Katalog ten można podzielić na kategorie (grupy) wskazane w tabeli 1.

Każda z wymienionych grup naruszeń obejmuje katalog konkretnych czynów, których popełnienie umożliwia dochodzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Uwzględniając same tylko naruszenia dyscypliny dotyczące finansów publicznych, można wymienić następujące czyny:

1) naruszenia dotyczące należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) lub innej jsfp:

– nieustalenie albo ustalenie takich należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

– niepobranie lub niedochodzenie takich należności albo ich pobranie lub dochodzenie w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

– niezgodne z przepisami umorzenie takich należności, odroczenie ich spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia należności;

2) nieprzekazanie w terminie do budżetu, w należnej wysokości, pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa lub jst;
3) niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu, w należnej wysokości, dochodów przez jednostkę budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy albo nadwyżki środków finansowych przez agencję wykonawczą;
4) przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce;
5) naruszenia dotyczące dotacji:

– przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu ich przekazywania lub udzielania;

– niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji;

– nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu;

– wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację;

– nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;

– niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości;

6) naruszenia dotyczące subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki:

– przekazanie lub udzielenie subwencji z naruszeniem zasad lub trybu jej przekazywania lub udzielania;

– wydatkowanie subwencji niezgodnie z przeznaczeniem;

– niedokonanie w terminie zwrotu subwencji w należnej wysokości;

7) dokonanie zmiany w budżecie lub planie, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jsfp, bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia;
8) dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków;

[...]

Autorka jest wieloletnim praktykiem, autorem publikacji oraz szkoleń z zakresu stosowania przepisów pzp oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.