Finanse publiczne

Strona główna » Marzec 2009 » Kontrola finansowa » Sprawozdanie Rb-WS

Brosz o finansach

Lipiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Anna Ryl

Sprawozdanie Rb-WS

Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych za rok 2008 musi być sporządzone według nowego wzoru, obowiązującego od 2009 roku. Ujmuje się w nim wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne, w tym także na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE - w części stanowiącej wkład publiczny krajowy.

Wydatki strukturalne to wydatki poniesione w związku z realizacją celu (projektu, działania, zadania) określonego i opisanego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych. Jednostki ponoszące tego rodzaju wydatki są zobowiązane do sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WS. W wyniku zmiany programowania na lata 2007-2013 zmodyfikowany został zakres wydatków strukturalnych, zmieniono również wzór sprawozdania Rb-WS.

Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań Rb-WS

Ewidencję wydatków strukturalnych muszą prowadzić wszystkie jednostki sektora finansów publicznych (zarówno z podsektora rządowego, jak i samorządowego) dokonujące takich wydatków; mają one również obowiązek sporządzać sprawozdanie Rb-WS. W imieniu poszczególnych jednostek są do tego zobowiązani:

  1. przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego (jst), którzy wykazują wydatki skonsolidowane obejmujące wydatki jst, samorządowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, a w przypadku powiatów i gmin - także wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami;
  2. dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, którzy wykazują wydatki skonsolidowane obejmujące wydatki jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw oraz wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami;
  3. dysponenci państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną;
  4. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
  5. jednostki badawczo-rozwojowe;
  6. uczelnie publiczne;
  7. państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw oraz banków.

W celu obliczenia wielkości wydatków strukturalnych jednostka powinna przyjąć wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym. Należy je udokumentować opłaconą fakturą lub innym równoważnym dokumentem księgowym.

[...]

Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.