Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Odpisy aktualizujące wartość należności

Przepisy ustawy o rachunkowości, w szczególności sformułowane w niej nadrzędne zasady rachunkowości, jednoznacznie wskazują na obowiązek aktualizowania należności z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zapłaty. W toku prowadzonych kontroli okazuje się jednak, że wiele jednostek błędnie interpretuje przepisy i nieprawidłowo wykazuje należności w sprawozdaniu finansowym.

więcej »

Ewidencja rezerw na zobowiązania

Sposób ujęcia rezerw w księgach rachunkowych zależy od okoliczności powstania zobowiązania rodzącego potrzebę utworzenia danej rezerwy. Ewidencja biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mających charakter rezerw jest natomiast uzależniona od zakresu kont, na których jednostka ujmuje koszty podstawowej działalności operacyjnej.

więcej »
Finanse Publiczne - Marzec 2018

Funkcja ochronna interpretacji indywidualnych prawa podatkowego

Uzyskanie interpretacji indywidualnej i zastosowanie się do jej treści sprawia, że podatnik zostaje objęty stanem ochrony. Wprowadzona do polskiego porządku prawnego klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania może jednak w pewnych okolicznościach ten stan ochrony wyłączać. Wyjaśniamy, kiedy podatnik może znaleźć się w takiej sytuacji.

więcej »

Uchwały żłobkowe – wybrane problemy praktyczne

Problemy związane z formułowaniem zapisów uchwał żłobkowych świadczą o tym, że choć regulacje ustawowe w tej sprawie obowiązują od kilku lat, nadal istnieją wątpliwości dotyczące kompetencji organów stanowiących w tym zakresie. Kluczowe znaczenie dla określenia tych kompetencji ma analiza normy ustawowej zawartej w art. 60 ustawy żłobkowej.

więcej »
Finanse Publiczne - Marzec 2018

Organizowanie procesu pracy

Organizację i porządek w procesie pracy określają nie tylko przepisy kp, ale w dużej mierze również regulaminy pracy, które mają szczególną rolę w doprecyzowaniu zasad niewynikających wprost z regulacji ustawowych. Uszczegółowienia wymagają m.in. kwestie ustalania czasu pracy, wykonywania pracy nadliczbowej czy wykorzystywania przerw i urlopów wypoczynkowych.

więcej »