Finanse publiczne

Strona główna » Marzec 2019 » Prawo » Faktura elektroniczna – nowe obowiązki jsfp

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Ilona Zalewska

Faktura elektroniczna – nowe obowiązki jsfp

W kwietniu wejdzie w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, która zobowiąże zamawiających do utworzenia kont na specjalnej platformie i do odbioru faktur za jej pośrednictwem. Ustrukturyzowanej faktury elektronicznej nie można utożsamiać z e-fakturą dotychczas stosowaną w obrocie gospodarczym. Specyficzny format tego dokumentu będzie wymagał użycia właściwych systemów lub aplikacji.

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: uef) wdrożono do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (dalej: dyrektywa 2014/55/UE).

Poszczególne przepisy uef wchodzą w życie:

– 18 kwietnia 2019 r. w stosunku do zamówień o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro netto, do udzielenia których miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) – zamawiający będzie miał obowiązek odbioru ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, jeżeli wykonawca zechce przesłać taką fakturę za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania;
– 1 sierpnia 2019 r. w stosunku do zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 pzp (zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro).

Jednostki objęte nowymi przepisami

Nowe obowiązki wynikające z uef obejmują wszystkich zamawiających i wykonawców w rozumieniu przepisów pzp, a więc wszystkie jednostki, które zostały wymienione w art. 3 ust. 1 pzp. Obowiązek stosowania uef istnieje w każdym przypadku, gdy któraś z tych jednostek udziela zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Ponadto do stosowania regulacji uef są zobowiązani wszyscy koncesjo­dawcy i koncesjonariusze w rozumieniu przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej: ustawa koncesyjna).

Ustawowe wyłączenia

Należy podkreślić, że przepisy uef nie będą miały zastosowania do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, postępowań o zawarcie umowy koncesji oraz postępowań w sprawie wyboru partnera prywatnego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, oraz do umów zawartych w wyniku takich postępowań.

Ponadto regulacje uef nie będą miały zastosowania do zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6 pzp, oraz do umów koncesji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy koncesyjnej (wyłączenia te dotyczą przede wszystkim umów związanych z dostawą broni i materiałów wojennych oraz umów objętych ochroną ze względu na bezpieczeństwo państwa).

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 3 uef zamawiający mają możliwość wyłączenia obowiązku elektronicznego fakturowania w stosunku do zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania pzp, ustawa koncesyjna albo ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Warunkiem zastosowania takiego wyłączenia jest jednak poinformowanie o tym fakcie wykonawcy – w umowie, w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o zawarcie umowy koncesji albo postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna

W świetle art. 2 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Fakturą elektroniczną – zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy o VAT – jest zaś faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Zasadniczo faktury elektroniczne są traktowane na równi z fakturami papierowymi. Istotne regulacje odnoszące się do faktur elektronicznych zawarto m.in. w art. 106g ust. 3, art. 106h ust. 3, art. 106m i art. 106n ustawy o VAT, a elementy, jakie powinna zawierać faktura, wymieniono w art. 106e tej ustawy.

  • Faktura ustrukturyzowana a klasyczna e-faktura

Jeżeli w uef jest mowa o ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, należy przez to rozumieć fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy o VAT, spełniającą jednocześnie wymagania umożliwiające przesyłanie dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej: PEF lub platforma). To oznacza, że ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną nie jest plik w formacie PDF czy JPEG ani też dokument przesłany w edytorze tekstu. Jest nią wyłącznie ustrukturyzowany kod zapisany w formacie XML, odczytywany przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego.

[...]

Autorka jest specjalistą ds. zamówień publicznych. Ukończyła prawnicze studia wyższe, studium zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE oraz studium zamówień publicznych. Jest aktywnym członkiem OSKZP.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.