Finanse publiczne

Strona główna » Marzec 2019 » Kontrola finansowa » Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Minister Finansów podpisał 5 lutego 2019 r. kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej. Przepisy weszły w życie 12 lutego z mocą obowiązującą od 1 stycznia br. Największa liczba zmian wynika z konieczności dostosowania rozporządzenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rys. B. Brosz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 12 lutego 2019 r.) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Jeden nowy paragraf dochodowy 022 „Danina solidarnościowa” będzie jednak obowiązywał dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Większość wprowadzonych zmian dotyczy budżetu państwa i jest związana z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów prawa. Nowe regulacje obejmują poszczególne działy i rozdziały oraz paragrafy dochodowe i wydatkowe.

Największa liczba zmian wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do regulacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucji dla Nauki). Połączono m.in. dotychczasowe dwa działy 730 „Nauka” i 803 „Szkolnictwo wyższe” w jeden dział 730 „Szkolnictwo wyższe i nauka”. Tym samym dział 803 został w całości uchylony.

Nowe rozdziały

Zmiany, które weszły w życie 12 lutego 2019 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., obejmują m.in. dodanie nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

  • w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” dodano rozdział 15020 „Rozwój rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych”;
  • w dziale 600 „Transport i łączność” dodano rozdział 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych”;
  • w dziale 730 „Szkolnictwo wyższe i nauka” dodano rozdziały:

– 73007 „Współpraca z zagranicą”;
– 73008 „Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”;
– 73009 „Działalność Narodowego Centrum Nauki”;
– 73010 „Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk” (w rozdziale tym ujmuje się środki przekazywane Polskiej Akademii Nauk na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, z wyłączeniem środków klasyfikowanych w rozdziałach: 73011 „Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk” i 73095 „Pozostała działalność”);
– 73011 „Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk”;
– 73012 „Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej”;
– 73013 „Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego” (w rozdziale tym ujmuje się w szczególności środki dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej);
– 73014 „Działalność dydaktyczna i badawcza” (w rozdziale tym nie ujmuje się środków na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową);
– 73015 „Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową”;
– 73016 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”;
– 73017 „Fundusz Kredytów Studenckich”;
– 73018 „Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki”;
– 73019 „Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego”;
– 73078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”;
– 73079 „Pomoc zagraniczna” (rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną);
– 73090 „Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach 730 «Nauka» i 803 «Szkolnictwo wyższe»”;
– 73095 „Pozostała działalność”;

  •  w dziale 750 „Administracja publiczna” dodano rozdziały:

– 75028 „Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”;
– 75029 „Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego”;
– 75030 „Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców”;

  • w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dodano rozdział 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”.

[...]

Autorki są specjalistkami z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.