Finanse publiczne

Strona główna » Marzec 2020 » Kontrola finansowa » Naruszenie procedur przy przygotowaniu zamówienia publicznego

Brosz o finansach

Rys. B. Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Małgorzata Filipek

Naruszenie procedur przy przygotowaniu zamówienia publicznego

Katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie jest katalogiem zamkniętym. Kierownicy zamawiającego – pomimo skorzystania z prawa powierzenia określonych obowiązków swoim pracownikom w zakresie zamówień publicznych – powinni zachować czujność i nadzorować proces ich przygotowania, przeprowadzania i udzielania.

Nieprzestrzeganie zasad postępowania przy przygotowaniu, przeprowadzaniu oraz udzieleniu zamówienia publicznego może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Co istotne, odpowiedzialność z tego tytułu dotyczy zarówno kierownika zamawiającego, jak i innych osób, które biorą udział w procesie przygotowania i udzielania zamówienia publicznego.

Zakres odpowiedzialności

W art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp) ustawodawca określił dość szeroki katalog czynów, które stanowią zachowania niezgodne z prawem i podlegają odpowiedzialności. Naruszenia te można podzielić na kilka zasadniczych grup, które obejmują czynności wykonywane w ramach: przygotowania postępowania, przeprowadzania postępowania, udzielania zamówienia oraz zawierania umowy i jej zmian, a także inne naruszenia związane z zamówieniami publicznymi.

Poszczególne czyny – odpowiednio skategoryzowane w wymienionych grupach – stanowią jednocześnie naruszenie prawa materialnego, a mianowicie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), w tym aktów wykonawczych do tej ustawy. W niniejszym artykule zostaną omówione zagadnienia związane z pierwszą grupą wymienionych naruszeń, a więc z nieprawidłowościami, które mogą się pojawić na etapie przygotowania postępowania.

Osoby odpowiedzialne

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 18 pzp podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia jest kierownik zamawiającego, czyli osoba lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego (taką definicję kierownika zamawiającego sformułowano w art. 2 pkt 3 pzp).

Przywołana zasada ma swoje odzwierciedlenie także w przepisach uondfp. W art. 4 tej ustawy wskazano też krąg osób, które podlegają dyscyplinie finansów publicznych. Są to:

  1. osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jsfp albo organu zarządzającego podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, albo organu zarządzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów;
  2. kierownicy jsfp;
  3. pracownicy jsfp lub inne osoby, jeśli odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono im wykonywanie w takiej jednostce obowiązków, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych;
  4. osoby wykonujące – w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne – czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami.

W przypadku naruszeń dotyczących zamówień publicznych (wskazanych w art. 17 uondfp) do odpowiedzialności może zostać pociągnięta także osoba, która jest zobowiązana lub upoważniona do działania w imieniu podmiotu publicznego lub prywatnego oferujących pomocnicze działania zakupowe na rynku i której kierownik zamawiającego powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zamawiający należy do sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne jest finansowane ze środków publicznych.

[...]

Autorka jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów pzp i uondfp, a także autorką wielu publikacji i szkoleń.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.