Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2017 » Rachunkowość » Ewidencja oprogramowania i sprzętu komputerowego

Brosz o finansach

Październik 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Mieczysława Cellary

Ewidencja oprogramowania i sprzętu komputerowego

Przyczyną wątpliwości związanych z ewidencją oprogramowania i sprzętu komputerowego jest wielość czynników decydujących o sposobie ich ujęcia – zależnym od wartości sprzętu czy charakteru jego powiązania z oprogramowaniem. Pytania pojawiają się także przy klasyfikowaniu wydatków na oprogramowanie podlegające jednorazowemu umorzeniu. Czy należy je uznać za zakup materiałów, usługi, czy też za opłatę?

Ewidencja finansowo-księgowa – prowadzona zarówno w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, jak i sprzętu komputerowego – jest dokonywana w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości). Na podstawie art. 39 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe są także zobligowane do klasyfikowania dochodów i wydatków budżetowych według działów i rozdziałów (określających rodzaj działalności) oraz paragrafów (określających rodzaj dochodu lub wydatku). Szczegółowe zasady tej klasyfikacji określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Istotnie wskazówki dotyczące sposobu ujęcia oprogramowania i sprzętu komputerowego w księgach rachunkowych można również znaleźć w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” (dalej: KSR nr 11).

Ewidencja oprogramowania komputerowego

Punktem wyjścia do prawidłowego ujęcia oprogramowania komputerowego w księgach rachunkowych jest ustalenie, czy stanowi ono samodzielny składnik aktywów (spełnia definicję wartości niematerialnych i prawnych – dalej: WNiP), czy też powinno zwiększać wartość sprzętu komputerowego. O ostatecznej kwalifikacji w tym zakresie decyduje charakter powiązania oprogramowania ze sprzętem komputerowym.

W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych WNiP zostały podzielone na dwie grupy:

1) podstawowe WNiP,
2) pozostałe WNiP.

Podstawowe WNiP to składniki aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (3500 zł1). Do pozostałych WNiP zalicza się natomiast składniki majątkowe, których wartość nie przekracza wymienionej kwoty.

  • Konto 020

W rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości postanowiono, że do ewidencji WNiP służy konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”, na którym ujmuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej WNiP (zarówno tych o wartości niższej, jak i wyższej niż 3500 zł). Na stronie Wn tego konta ewidencjonuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma – wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej WNiP, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia WNiP, podział według ich tytułów oraz osób odpowiedzialnych. Ze względu na fakt, że konto 020 służy do ewidencji wszystkich WNiP, bez względu na sposób ich umarzania, celowe jest prowadzenie oddzielnej ewidencji analitycznej dla WNiP umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo. W celu wyróżnienia tych d wóch kategorii WNiP można również wydzielić odrębne konta syntetyczne.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan WNiP w wartości początkowej.

  • Konto 071

Do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej tych WNiP, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych, przeznaczone jest konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400 „Amortyzacja”. Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia wartości początkowej WNiP.

[...]

Autorka jest biegłym rewidentem, doktorem nauk ekonomicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.