Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Lipiec - Sierpień 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Zakres polityki rachunkowości i odpowiedzialność za jej opracowanie

Polityka rachunkowości jest obligatoryjnym elementem regulacji wewnętrznych jednostki i powinna być na bieżąco aktualizowana. Jej zapisy muszą być zgodne z przepisami i dostosowane do specyfiki działalności jednostki, tak by pozwalały jak najrzetelniej przedstawić jej sytuację w różnych sprawozdaniach.

więcej »

Ustalenie czasu podróży służbowej i jej udokumentowanie

Poprawne rozliczenie kosztów podróży służbowych ma wpływ na właściwe ujęcie kosztów rodzajowych, wybór adekwatnego paragrafu klasyfikacji budżetowej czy zwrócenie pracownikowi kosztów w odpowiedniej wysokości. Jednym z kluczowych elementów omawianej procedury jest ustalenie czasu trwania podróży i jej prawidłowe udokumentowanie.

więcej »
Finanse Publiczne - Październik 2018

Ewidencja, wycena i inwentaryzacja należności w procesie windykacji

Bieżące i rzetelne ujmowanie należności w księgach rachunkowych oraz prawidłowa wycena i inwentaryzacja tych należności są podstawą do zgromadzenia w jednostce danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu windykacji. Ma to niebagatelne znaczenie również w przypadku windykacji niepodatkowych należności budżetowych.

więcej »

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami wymaga ustalenia okoliczności faktycznych, które decydują o wysokości stawki opłaty oraz o sposobie jej ustalenia. Nie mniej istotne jest przeanalizowanie przepisów i orzecznictwa, w których rozstrzygnięto o zakresie kompetencji organu stanowiącego i wykonawczego.

więcej »
Finanse Publiczne - Październik 2018

Przypadki naruszenia przepisów w zakresie zmian budżetu jst

Uchwalony budżet nie jest planem ostatecznym. W trakcie roku budżetowego dokonuje się w nim bowiem licznych zmian wynikających ze zdarzeń natury faktycznej i prawnej. Zakres tych zmian oraz ustalenie kompetencji organów jst do ich wprowadzenia to kwestie, których rozpatrzenie wymaga uważnej analizy wytycznych zawartych w regulacjach ufp.

więcej »