Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2019 » Budżet i podatki » Będzie uchwała NSA w sprawie zmiany przeznaczenia majątku samorządowego

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Będzie uchwała NSA w sprawie zmiany przeznaczenia majątku samorządowego

Czy przy odpłatnej formie przekazania infrastruktury gmina działa jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT?

Naczelny Sąd Administracyjny 2 lipca 2019 r. wydał postanowienie I FSK 164/17 o skierowaniu pytania prawnego do Składu Siedmiu Sędziów w sprawie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości: „Czy obowiązana do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach zadań własnych gmina, która dla tego celu, działając w charakterze organu władzy publicznej, poniosła wydatki inwestycyjne na wytworzenie infrastruktury, którą dla realizacji tych zadań przekazała do bezpłatnego użytkowania odrębnej samorządowej jednostce organizacyjnej, przez zmianę formy tego przekazania z nieodpłatnej na odpłatną, z ustaleniem symbolicznej kwoty odpłatności, działa w tym zakresie jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT?”.

Sprawa dotyczyła miasta, które skierowało do fiskusa zapytanie o zakres prawa do odliczenia VAT w drodze korekty podatku naliczonego w związku ze zrealizowaną inwestycją w postaci budowy składanego boiska sezonowego. Przedmiotowa infrastruktura została historycznie przekazana do bezpłatnego użytkowania protokołem odbioru jednostce organizacyjnej miasta. Inwestycja nie była i nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych ze względu na swój charakter. Obecnie miasto rozważa przekazanie infrastruktury w dzierżawę na podstawie umowy miejsko-gminnemu ośrodkowi kultury. Infrastruktura po przekazaniu nadal byłaby wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem, niemniej jednak zmiana sposobu zarządzania majątkiem gminnym jest wskazana ze względu na posiadanie przez ośrodek odpowiednich sił i środków, które pozwolą na należyte użytkowanie tego mienia. Jednocześnie, ze względu na charakter inwestycji, miasto rozważa obciążenie dzierżawcy czynszem w wysokości kilkuset złotych rocznie. Infrastruktura musi również po przekazaniu spełniać swoje funkcje i zachować ogólnodostępny charakter.

Miasto nie odliczyło VAT naliczonego od wydatków poniesionych w trakcie inwestycji na infrastrukturę. Wszystkie faktury dokumentujące zakupy zostały wystawione na urząd gminy i miasta, który jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że przedmiotowa inwestycja była realizowana z zamiarem wykorzystania do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, przy czym strona nie ma dokumentu, z którego wynika taki sposób przeznaczenia. W świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 r. (I FPS 4/15) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we F. nie jest podatnikiem VAT.

[...]

Autorka jest doradcą podatkowym, prowadzi własną kancelarię www.podatkisamorzadu.pl, specjalizuje się w problemach podatkowych sektora finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.