Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2019 » Rachunkowość » Ewidencja księgowa i sprawozdawczość rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Marta Banach

Ewidencja księgowa i sprawozdawczość rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”

„Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” to rządowy program na lata 2019–2023, którego celem jest zapewnienie wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach podstawowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” jest realizowany na podstawie:

– rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;

– uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

Wsparcie udzielane jest organom prowadzącym szkoły ze środków budżetu państwa. Środki na realizację zadania publicznego przyznawane są w formie dotacji celowej. Organy prowadzące szkoły podstawowe są zobowiązane zapewnić wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości co najmniej 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w programie. Jeżeli organ prowadzący nie zapewni udziału środków własnych w kosztach realizacji zadania publicznego, w wysokości co najmniej 20%, zobowiązany jest do zwrotu dotacji w części proporcjonalnej do poniesionych wydatków, przy zachowaniu nie większego niż 80% udziału środków z budżetu państwa.

Szczegółowo na temat zasad przyznawania dotacji oraz jej przeznaczenia w związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” pisaliśmy w czerwcowym numerze miesięcznika „Finanse Publiczne”.

Dokumentacja programu

W związku z przystąpieniem przez szkołę do realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” dyrektor jednostki powinien dokonać zmian zapisów polityki rachunkowości, wprowadzając do niej (polityki) zasady ewidencji księgowej dotyczące realizacji ww. programu. Ponadto jednostka budżetowa (w tym przypadku szkoła podstawowa), która realizuje program, jest zobowiązana – zgodnie  z umową – do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej:

– środków otrzymanych w ramach dotacji celowej;

– środków otrzymanych w ramach środków własnych;

– wydatków dokonywanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej;

– wydatków dokonywanych ze środków własnych.

Każdy dokument księgowy (faktura) powinien zostać sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz być zatwierdzony do wypłaty przez dyrektora danej szkoły.

Dowody księgowe dotyczące programu powinny być opisane z uwzględnieniem zapisów art. 39 ustawy o finansach publicznych oraz zasad wynikających z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

[...]

Autorka jest ekonomistką, certyfikowaną księgową, wykładowcą, autorką wielu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.