Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2019 » Budżet i podatki » Przychody wykonane w kalkulacji prewskaźnika VAT

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Elżbieta Gaździk, Ewelina Skwierczyńska

Przychody wykonane w kalkulacji prewskaźnika VAT

Zakład budżetowy gminy zajmuje się przede wszystkim administrowaniem jej zasobami lokalowymi. W ramach wykonywanych zadań wynajmuje też lub użycza lokale gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, co oznacza, że po centralizacji VAT zakład jest zobowiązany przy rozliczaniu VAT naliczonego stosować – oprócz struktury sprzedaży – również prewskaźnik.

W świetle przeważającej liczby wydanych dotychczas interpretacji indywidualnych niedozwolone jest stosowanie w zakładach budżetowych innych metod liczenia prewskaźnika niż ta określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. W świetle tych przepisów na wysokość prewskaźnika mają wpływ składniki przychodów wykonanych zakładu budżetowego. W § 2 pkt 11 rozporządzenia wyjaśniono, że przez przychody wykonane zakładu budżetowego rozumie się przychody w rozumieniu ustawy o finansach publicznych wynikające ze sprawozdania z wykonania planu finansowego, będące źródłem pokrycia kosztów działalności zakładu powstających przy wykonywaniu przypisanych mu zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Czy wszystkie przychody rachunkowe ujęte w sprawozdaniu Rb-30S (w pozycji H tego sprawozdania) są jednocześnie przychodami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych? Nasze wątpliwości dotyczą w szczególności takich kategorii przychodów jak:

1) równowartość odpisów amortyzacyjnych;

2) naliczone, lecz niezapłacone odsetki od nieterminowych wpłat należności, ujęte w Rb-30S w pozycji K 100 „Inne zwiększenia” (zapłacone odsetki ujmowane w § 0920 są już z pewnością przychodami wykonanymi);

3) rozwiązanie niewykorzystanych rezerw utworzonych wcześniej w związku z prawdopodobieństwem powstania przyszłych zobowiązań;

4) umorzone podatki i umorzone odsetki od zobowiązań;

5) rozwiązanie (z powodu zapłaty lub ustania przyczyny utworzenia) odpisów aktualizujących należności, utworzonych wcześniej w ciężar kosztów, a dotyczących należności, które były już ujęte w przychodach należnych, czyli najczęściej w § 0830;

6) nadwyżka środków obrotowych, która po spełnieniu określonych warunków może pozostać w zakładzie;

7) skutek rocznych korekt VAT naliczonego dokonanych w związku z ustaleniem rzeczywistego poziomu wskaźnika i prewskaźnika.

Wyjaśnienie eksperta z zakresu rachunkowości
Odpowiada: Elżbieta Gaździk

Zgodnie z art. 15 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) samorządowy zakład budżetowy to jednostka, która odpłatnie wykonuje swoje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Ustawodawca zastrzega jednak, że zakład może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Ponadto – w zakresie określonym w odrębnych przepisach – tego typu jednostki mogą też otrzymywać dotację podmiotową.

Źródła przychodów własnych

Organ stanowiący jst, tworząc zakład budżetowy, powinien określić m.in. przedmiot jego działalności oraz źródła jego przychodów własnych (art. 16 ust. 2 pkt 2 i 3 ufp). Ani obowiązujące przepisy ufp, ani regulacje rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych nie określają, z jakich źródeł mogą lub nie mogą pochodzić przychody własne zakładu budżetowego. W związku z tym w świetle ufp rodzaj przychodów własnych samorządowego zakładu budżetowego będzie uzależniony od przedmiotu jego działalności. Przychodami własnymi zakładu są przede wszystkim wpływy osiągane z prowadzonej przez zakład działalności. Działalność ta – zgodnie z treścią art. 14 ufp – może obejmować zadania własne jst realizowane w następujących obszarach:

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;

2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

4) lokalnego transportu zbiorowego;

5) targowisk i hal targowych;

6) zieleni gminnej i zadrzewień;

7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

8) pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

9) utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania;

10) cmentarzy.

Przychodami zakładu budżetowego zajmującego się gospodarowaniem zasobami lokalowymi gminy będą zatem przychody z tytułu odpłatności za lokale oraz uzyskiwane w związku z tym przychody poboczne (np. odsetki).

Definicja przychodów wykonanych

Odnosząc się do pytania Czytelnika, należy wskazać dodatkowo, że określenie przychodów wykonanych w celu ustalenia prewspółczynnika VAT nie może się odbywać w oderwaniu od przywołanego w pytaniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (dalej: rozporządzenie MF z 17 grudnia 2015 r.). W świetle § 2 pkt 11 tego aktu prawnego do przychodów (własnych) wykonanych należy zaliczyć wszelkie przychody zakładu budżetowego w rozumieniu ufp, pomniejszone o kwoty dotacji, które zostały zwrócone, wynikające ze sprawozdania z wykonania planu finansowego, z których zakład ten pokrywał koszty swojej działalności, wykonując przypisane mu zadania jst, z wyjątkiem odsetek od środków na rachunkach bankowych, zaliczonych do przychodów z mienia tego zakładu, oraz odszkodowań należnych temu zakładowi, innych niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

[...]

Elżbieta Gaździk jest ekspertem z zakresu rachunkowości budżetowej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako główna księgowa jsfp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.