Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2019 » Rachunkowość » Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównego księgowego jsfp.

Jednostka samorządu terytorialnego przekazała nieodpłatnie swojej jednostce budżetowej środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe. Podstawą przekazania był protokół zdawczo-odbiorczy, w którym wykazano:

a) przekazanie – przejęcie środków trwałych (serwer) o wartości początkowej 25 000 zł i umorzeniu 15 000 zł;

b) przekazanie – przejęcie pozostałych środków trwałych (meble) o wartości początkowej 2000 zł i umorzeniu 2000 zł.

Czy przekazane składniki majątkowe jednostka powinna potraktować jako darowiznę i zaksięgować na koncie 760 (lub w inny sposób)?


Przekazanie przez jednostkę nadrzędną składników majątkowych swojej jednostce budżetowej nie stanowi darowizny, gdyż w sytuacji opisanej w pytaniu nie dochodzi do zmiany właściciela tych składników. Następuje tu jedynie zmiana faktycznego posiadacza uprawnionego do użytkowania przekazanych składników majątkowych. Uprawnienie do ujęcia w księgach rachunkowych jednostki budżetowej przekazanych składników majątkowych rachunkowych potwierdzają zapisy § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości i planów kont, zgodnie z którym przez środki trwałe rozumie się środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Oznacza to, że w opisanym w pytaniu przypadku do ewidencji otrzymanych środków trwałych, czy też pozostałych środków trwałych, nie będzie miało zastosowania konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Ewidencji operacji związanych z nieodpłatnym otrzymaniem składników majątkowych należy dokonać zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości i planów kont, z uwzględnieniem zasad wynikających z polityki rachunkowości obowiązującej w jednostce. Przykładowy sposób tej ewidencji przedstawiono na schemacie.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.