Finanse publiczne

Strona główna » Październik 2019 » Kadry i płace » Zmiany PIT w drugiej połowie 2019 r. – nowe obowiązki pracodawcy

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksander Gniłka

Zmiany PIT w drugiej połowie 2019 r. – nowe obowiązki pracodawcy

Osoby pracujące, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, będą mogły skorzystać z nowych przepisów zwalniających ich przychody z podatku. W artykule wyjaśniamy zasady przyznawania zerowego PIT-u dla młodych, a także inne zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: uzupdof). Ustawodawca w jej przepisach dodał nowe zwolnienie od podatku uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), które ma zastosowanie do przychodów uzyskanych już od 1 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są przychody:

– ze stosunku służbowego;

– stosunku pracy;

– pracy nakładczej;

– spółdzielczego stosunku pracy;

– umów zlecenia, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, przedsiębiorstwa w spadku,

uzyskane przez podatnika, który nie ukończył 26. roku życia.

Brak PIT dla młodych w 2019 r.

Zwolnieniem od podatku objęte są wszelkie przychody ze stosunku pracy i umów zlecenia – zarówno wynagrodzenia z tego tytułu, jak i wszelkie inne świadczenia otrzymywane przez podatnika, które z podatkowego punktu widzenia są przychodami ze stosunku pracy i umów zlecenia.Tym samym zwolnienie dotyczy wszystkich przychodów z danego tytułu (płacowych i pozapłacowych), czyli obok wynagrodzenia zasadniczego są to np. dodatki, nagrody, premie, ekwiwalenty oraz świadczenia z zfśs, które nie korzystają z innych zwolnień podatkowych przewidzianych w updof.

Ze zwolnienia nie będą jednak korzystały przychody z innych tytułów, np. z umowy o dzieło, z działalności gospodarczej czy praw majątkowych.

O prawie do zwolnienia decyduje wiek podatnika w momencie uzyskania przychodu, ustalany z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia. Zwolnienie ma zastosowanie do wszystkich podatników, którzy nie ukończyli 26 lat, nie tylko do podatników kontynuujących naukę.

Warto zauważyć, że nowa reguła nawiązuje do art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym ten sam wiek obowiązuje w przypadku zwolnienia od składek społecznych uczniów i studentów wykonujących umowę zlecenia. W przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat zatrudnionych w ramach zlecenia wprowadzenie omawianego zwolnienia, co do zasady, będzie oznaczało brak ZUS i PIT. Zgodnie z ostatnim stanowiskiem MF, począwszy od dnia po swoich 26. urodzinach, podatnik będzie musiał płacić podatek (płatnik pobierać podatek) na ogólnych zasadach (zob. przykład 1).

Zerowy PIT dla młodych oznacza obowiązek kontrolowania przez płatnika wieku swojego pracownika bądź zleceniobiorcy.

Wiek osoby fizycznej oblicza się zgodnie z brzmieniem art. 112 kodeksu cywilnego, stanowiącym, że przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. Oznacza to, że urodzony 20 października będzie osiągać kolejne lata życia o północy z 19 na 20 października bez względu na godzinę, w której przyszedł na świat. Jednak wg stanowiska MF wyrażonego w odpowiedzi na pytanie „Gazety Prawnej” (wydanie Dziennika Gazety Prawnej z 17 września 2019 r. nr 180) ze zwolnienia z opodatkowana korzystać będzie także wypłata wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia również w dniu urodzin. A zatem dla celów zwolnienia podatkowego należy przyjąć bardziej korzystną interpretację.

Ustawodawca wprowadził także limit kwotowy w wysokości 85 528 zł w skali roku – limit w tej wysokości będzie jednak obowiązywał od 2020 r. W 2019 r. ustawodawca określił limit kwotowy w mniejszej wysokości. Przy ustalaniu limitu nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodów oraz innych ulg. Istotna jest kwota brutto, która jest określona w umowie o pracę bądź w umowie zlecenia. Ulga obowiązuje niezależnie od liczby umów, ponieważ przyznany limit jest łączny dla wszystkich umów.

Nowe regulacje spowodowały zatem powstanie dodatkowych obowiązków po stronie płatnika. Poza monitorowaniem wieku pracowników lub zleceniobiorców jest on zobowiązany do pilnowania limitu zwolnienia w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych u niego przez pracownika lub zleceniobiorcy ze źródeł określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof. Również pracownik lub zleceniobiorca zobowiązany jest do kontroli wysokości uzyskiwanych przychodów i ewentualnego przekroczenia limitu, w szczególności w sytuacji, w której będzie uzyskiwał przychody od różnych płatników.

Jeżeli przychody z tytułów objętych zwolnieniem przekroczą limit 85 528 zł w skali całego roku 2019 – nadwyżka ponad ten limit będzie podlegała opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej.

Biorąc jednak pod uwagę, że uzupdof weszła w życie 1 sierpnia w 2019 r., limit na ten rok został obniżony i wynosi 35 636,67 zł (5/12 × 85 528 zł). Jest to wysokość ulgi podatkowej obowiązującej w 2019 r.

[...]

Autor jest doradcą podatkowym, prezesem Zarządu w Tax Support Center Sp. z o.o. we Wrocławiu, wykładowcą, szkoleniowcem, autorem licznych publikacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.