Finanse publiczne

Strona główna » Sierpień 2015 » Rubryki » Wybór partnera do projektu realizowanego w perspektywie finansowej 2014–2020

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Grzegorz Karwatowicz

Wybór partnera do projektu realizowanego w perspektywie finansowej 2014–2020

W nowym okresie programowania projekty współfinansowane z funduszy unijnych będzie można realizować, podobnie jak w poprzednim okresie programowania, w ramach partnerstwa. Beneficjent z sektora publicznego może wybrać w tym celu zarówno inny podmiot publiczny, jak i podmiot prywatny.

Rys. B. Brosz

Możliwość realizowania projektów wspartych finansowo z funduszy unijnych w ramach partnerstwa to kolejne, obok partnerstwa publiczno-prywatnego, rozwiązanie, które można zastosować w perspektywie finansowej 2014–2020. Możliwość tę wprowadza art. 33 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa) – zob. ramka „Przepis art. 33…”. Zasady tworzenia partnerstwa zostaną przeanalizowane dla projektów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst).

Wspólna realizacja projektu partnerskiego, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, może przybrać formę współpracy podmiotów publicznych. Tryb wyłonienia partnera publicznego w takim celu nie został w ustawie wdrożeniowej uregulowany, w przeciwieństwie do zasad wyłaniania podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych (zob. art. 9 ustawy o finansach publicznych – dalej: ufp). Taka sytuacja nie dziwi, ponieważ tego rodzaju współpraca doczekała się już szerokiej regulacji w przepisach ustrojowych dla jst, w tym ustawie o samorządzie gminnym (dalej: uosg) i ustawie o samorządzie powiatowym (dalej: uosp).

Partnerstwo podmiotów publicznych o jednorodnym statusie

W art. 10 ust. 1 uosg uregulowano, że wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jst. Z powodzeniem więc gmina może aplikować o środki z dofinansowania unijnego na projekt i realizować przedsięwzięcie w nim przewidziane, współdziałając (tworząc partnerstwo) z inną gminą lub innymi gminami. Forma tego rodzaju współpracy przewidziana została w rozdziale 7 „Związki i porozumienia międzygminne” (art. 64–74) uosg. Gminy mogą się więc umówić na realizację projektu unijnego przez partnerstwo w formie związku międzygminnego lub porozumienia międzygminnego.

Związek międzygminny

Związek międzygminny powoływany jest na podstawie uchwały o jego utworzeniu, podejmowanej przez rady zainteresowanych gmin (art. 64 ust. 2 uosg). Pierwotnie jednak o zamiarze przystąpienia do związku międzygminnego każda z zainteresowanych gmin zobowiązana jest poinformować wojewodę (art. 66 uosg). W dalszej kolejności gminy powinny przygotować statut związku międzygminnego, w treści którego uregulują prawa i obowiązki gmin. Szczegółowo statut musi wskazywać, zgodnie z art. 67 ust. 2 uosg:

  • nazwę i siedzibę związku,
  • uczestników i czas trwania związku,
  • zadania związku,
  • organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania,
  • zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku,
  • zasady udziału w kosztach wspólnej działalności i zyskach oraz pokrywania strat związku,
  • zasady przystępowania i występowania członków oraz reguły rozliczeń majątkowych,
  • zasady likwidacji związku,
  • inne zasady określające współdziałanie.

[...]

Autor jest of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia, PPP, koncesje) oraz funduszach unijnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.