Finanse publiczne

Strona główna » Sierpień 2017 » Prawo » Kursy walut stosowane przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Sandra Przybylska

Kursy walut stosowane przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT kwoty podatku wykazuje się w złotych – bez względu na to, w jakiej walucie określono kwotę należności na fakturze. Otrzymanie faktury od dostawcy zagranicznego wymaga zatem przyjęcia prawidłowego kursu waluty, pozwalającego na właściwe określenie podstawy opodatkowania, a w konsekwencji – kwoty VAT należnego.

Rys. B. Brosz

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podlega m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Zgodnie zaś z art. 9 cytowanej ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Dokonanie zakupu towarów w innym kraju Unii Europejskiej może oznaczać otrzymanie faktury wystawionej w walucie obcej przez zagranicznego kontrahenta. To z kolei wiąże się z obowiązkiem przeliczenia na złote kwot podatku wykazywanych na takiej fakturze (zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT). Dopiero tak ustalona kwota VAT będzie stanowiła kwotę podatku naliczonego wynikającą z otrzymanej przez podatnika faktury (w myśl art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o VAT).

Przyjęcie prawidłowego kursu walut

W sytuacji gdy dostawa towarów jest fakturowana przez kontrahenta zagranicznego w walucie obcej, niezwykle istotne staje się prawidłowe przeliczenie tych kwot na złote. Wiąże się to bowiem z prawidłowym określeniem podstawy opodatkowania, a w konsekwencji – kwoty VAT należnego. W myśl art. 29a ust. 1 w związku z art. 30a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Kwestia zastosowania odpowiedniego kursu walut dla celów podatku VAT została uregulowana w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT (zob. ramka „Zasady przeliczania...”).

Z powołanych przepisów możemy wywnioskować, że po pierwsze ustawa o VAT daje możliwość wyboru kursu stosowanego do przeliczeń – może to być kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (dalej: NBP) bądź przez Europejski Bank Centralny (dalej: EBC). Po drugie – rozliczenie podatku VAT wymaga odniesienia się do momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania danej czynności (zob. ramka „Podstawowe pojęcia...”). Mając na uwadze moment powstania tego obowiązku, należy rozpatrzyć kilka możliwych przypadków.

Wystawienie faktury w ciągu 30 dni poprzedzających dostawę

W przypadku wystawienia faktury przed faktyczną dostawą nie powstaje jeszcze obowiązek podatkowy, gdyż wówczas towary nie są jeszcze wysyłane czy transportowane na terytorium innego państwa członkowskiego przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Jeżeli więc wystawienie faktury nastąpi przed powstaniem obowiązku podatkowego, ale w przewidzianym przepisami terminie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (zob. przykład 1). Można zastosować również kurs EBC.

[...]

Autorka jest ekonomistką, konsultantem podatkowym w spółce doradztwa podatkowego, zajmuje się podatkiem VAT i opodatkowaniem jednostek sfery budżetowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.