Finanse publiczne

Strona główna » Sierpień 2017 » Rachunkowość » Ujęcie elementów zespołu komputerowego w ewidencji i KŚT

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Mieczysława Cellary

Ujęcie elementów zespołu komputerowego w ewidencji i KŚT

Nabycie sprzętu komputerowego, a w szczególności jego części dodatkowych i peryferyjnych, często wiąże się z pytaniami o możliwość zakwalifikowania poszczególnych elementów jako odrębnych składników aktywów trwałych. Rozstrzygnięcie tego problemu wymaga odwołania się do treści ustaw, krajowych standardów rachunkowości i interpretacji organów podatkowych.

Rys. B. Brosz

Sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, laptopy, note­booki, tablety) jest obecnie wykorzystywany w każdej jednostce budżetowej czy samorządowym zakładzie budżetowym. W wymienionych podmiotach taki sprzęt zalicza się do środków trwałych lub pozostałych środków trwałych – w zależności od wartości początkowej tej kategorii składników majątkowych.

Spełnienie definicji środka trwałego

Dokonując kwalifikacji nabytego urządzenia, należy się przede wszystkim kierować definicją środków trwałych ustaloną w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości (dalej: uor). Zgodnie z jej treścią przez środki trwale rozumie się (z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 17 uor, dotyczącego inwestycji) rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont również odwołano się do art. 3 ust. 1 pkt 15 uor, dodając, że środkami trwałymi są m.in. środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zasady wyceny

Sprzęt komputerowy – w zależności od sposobu pozyskania – wycenia się w cenie nabycia lub wytworzenia, zgodnie z art. 28 ust. 8 uor. Stosownie do tego przepisu cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres ich budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Do kosztów wytworzenia środków trwałych i środków trwałych w budowie nie zalicza się natomiast:

1) kosztów powstałych po oddaniu środka trwałego do użytkowania;
2) kosztów będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych;
3) kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży i pozostałych kosztów operacyjnych.

Wycena sprzętu objętego odwrotnym obciążeniem VAT

Nabywając sprzęt komputerowy, jednostka może mieć do czynienia z tzw. odwrotnym obciążeniem VAT. Na ogół to sprzedawca jest zobowiązany rozliczać VAT z tytułu sprzedaży komputerów. Wówczas wykazuje kwotę VAT na fakturze. Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) przewiduje jednak szczególne zasady rozliczania VAT od nabycia komputerów przenośnych, takich jak note­booki, laptopy czy tablety, jeżeli łączna wartość tych towarów (bez kwoty podatku) w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekracza kwotę 20 000 zł (definicja jednolitej gospodarczo transakcji została zawarta w art. 17 ust. 1d–1e ustawy o VAT).

[...]

Autorka jest biegłym rewidentem, doktorem nauk ekonomicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.