Finanse publiczne

Strona główna » Sierpień 2018 » Kontrola finansowa » Naruszenia związane z gospodarką finansową w sektorze publicznym

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Marcin Nagórek

Naruszenia związane z gospodarką finansową w sektorze publicznym

Prowadzenie gospodarki finansowej w sektorze publicznym wiąże się z dużą odpowiedzialnością pracowników jsfp. Do istotnych i wciąż powtarzających się naruszeń należy dokonywanie wydatków nieprzewidzianych w planie finansowym, nieterminowe opłacanie składek ZUS czy też nieprawidłowe gospodarowanie środkami zfśs.

Rys. B. Brosz

Analiza działalności legislacyjnej regionalnych komisji orzekających (dalej: RKO) działających przy regionalnych izbach obrachunkowych pozwala na wskazanie wielu nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli prowadzenia gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego (dalej: jst). W artykule zostaną omówione niektóre poważne naruszenia, których jst powinny się wystrzegać.

Nieterminowe opłacanie składek ZUS

Postępowania przed RKO potwierdzają, że wciąż dochodzi do naruszeń polegających na nieterminowym opłacaniu składek na ZUS za pracowników samorządowych. Ponieważ takie naruszenia należą do kategorii oczywistych, przywoływane przez obwinionych argumenty mające świadczyć o braku odpowiedzialności nie mogą być skutecznym usprawiedliwieniem wskazanych zaniedbań. Osobami, wobec których prowadzone są postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, są w takim przypadku organy wykonawcze jst, w szczególności wójtowie gmin. Jako wytłumaczenie dla niedopełnienia obowiązków podają oni m.in. niewielkie okresy opóźnienia, brak obowiązku zapłaty odsetek czy też ogólnie sformułowaną informację o trudnej sytuacji finansowej danej jst.

Aby dokonać oceny prawnej omawianych zaniechań, w pierwszej kolejności należy się odnieść do stosownych regulacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W art. 47 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy ustawodawca postanowił, że płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż:

1) do 10. dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;
2) do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Powyższe regulacje jednoznacznie określają obowiązki jednostek samorządowych (dokładniej organów wykonawczych) w zakresie terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

W kontekście penalizacji ww. zaniechań na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp) należy przytoczyć treść art. 14 tej ustawy. W wymienionym przepisie postanowiono, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych:

1) składek na ubezpieczenia społeczne,
2) składek na ubezpieczenie zdrowotne,
3) składek na Fundusz Pracy,
4) składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
5) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

– albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia.

Na kanwie zacytowanej regulacji prawnej istotne stanowisko zajęła Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: GKO) w orzeczeniu z 16 stycznia 2012 r. (BDF1/4900/118/126/11/3921).

[...]

Autor jest radcą prawnym w jsfp. Specjalizuje się w zakresie prawa finansowego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.