Finanse publiczne

Strona główna » Sierpień 2018 » Rachunkowość » Pozostałe przychody i koszty operacyjne w jednostkach oświatowych

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Elżbieta Gaździk

Pozostałe przychody i koszty operacyjne w jednostkach oświatowych

W jednostkach oświatowych – oprócz zadań statutowych związanych z realizacją prawa do nauki poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę – niejednokrotnie występują inne zdarzenia gospodarcze, które nie wykazują bezpośredniego związku z podstawową działalnością operacyjną jednostki. Wyjaśniamy, jak kwalifikować te zdarzenia i jak je ująć w ewidencji księgowej.

Stosownie do postanowień art. 40 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki oświatowe działające w formie jednostek budżetowych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami:

1) ustawy o rachunkowości (dalej: uor), z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych;
2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej).

Ponadto zgodnie z przywołanymi regulacjami jednostki oświatowe, w celu uszczegółowienia obowiązujących w nich zasad, są zobowiązane do opracowania właściwej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, w tym sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, uwzględniający zasady:

1) prawdziwego i wiernego obrazu (art. 4 uor),
2) ciągłości (art. 5 ust. 1 uor),
3) kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 uor),
4) memoriału (art. 6 ust. 1 uor),
5) współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów (art. 6 ust. 2 uor),
6) ostrożności (art. 7 ust. 1 uor),
7) zakazu kompensat (art. 7 ust. 3 uor),
8) istotności (art. 8 ust. 1 uor).

Zdarzenia pośrednio związane z działalnością jednostki

Zdarzenia gospodarcze pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki kwalifikuje się do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Podstawowy katalog takich zdarzeń określa art. 3 ust. 1 pkt 32 uor. Zgodnie z tą regulacją do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczamy w szczególności te związane:

1) z działalnością socjalną;
2) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji;
3) z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą;
4) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów;
5) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi;
6) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe;

[...]

Autorka jest zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główną księgową samorządowej jednostki budżetowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.