Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

IX Forum Finansów Publicznych, 20–22 LISTOPADA 2017 r., TORUŃ - relacja

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r., zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i bieżące problemy w księgowości budżetowej

więcej »

Podatek VAT w dotacji na wydatki współfinansowane przez mieszkańców

Samorządy, ubiegając się o szereg dotacji i dopłat z różnych źródeł, niekiedy pomijają tematykę VAT bądź sprowadzają ją jedynie do pytania, czy VAT powinien być wydatkiem kwalifikowanym, czy też nie. Takie postępowanie jest błędem, ponieważ zdarza się, że sama dotacja podlega opodatkowaniu, a to może spowodować, iż wkład własny jst będzie wielokrotnie wyższy, niż zaplanowano.

więcej »
Finanse Publiczne - Styczeń 2018

Konsekwencje niewykonania polecenia służbowego

Konsekwencje niewykonania polecenia służbowego mogą mieć charakter porządkowy, dyscyplinarny, wykroczeniowy lub nawet karny. Stosunkowo bolesną postacią odpowiedzialności może być obniżenie premii lub nagrody. W skrajnych przypadkach pracodawca może zdecydować również o rozwiązaniu stosunku pracy.

więcej »

Świadczenia niepobrane z kasy w wyznaczonym terminie

Ośrodek pomocy społecznej wypłaca świadczenia również gotówką – za pośrednictwem kasy. Dotyczy to m.in. świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatku 500 plus, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych i okresowych. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy świadczenie nie zostaje pobrane przez uprawnioną osobę w dniu podjęcia gotówki z banku. Czy niepobrane w terminie świadczenie można wpłacić na rachunek sum depozytowych i pobrać z rachunku sum depozytowych po pobraniu świadczenia przez uprawnioną osobę, czy też świadczenie z końcem miesiąca powinno być odprowadzone na rachunek bieżący jednostki i pobrane w dniu przyjścia po nie uprawnionej osoby? Każde z tych rozwiązań ma wpływ na sprawozdanie Rb-28S.

więcej »
Finanse Publiczne - Styczeń 2018

Realizacja zadań funduszu sołeckiego w świetle opinii RIO

Ogólny charakter regulacji zawartych w ustawie o funduszu sołeckim sprawia, że rozstrzygnięcie niektórych problematycznych kwestii wymaga sięgnięcia do stanowisk i opinii prezentowanych przez właściwe organy kontroli. Szczególnie pomocne są w takich przypadkach wytyczne sformułowane w uchwałach i pismach regionalnych izb obrachunkowych.

więcej »