Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

X Forum Finansów Publicznych, 19–21 listopada 2018 r., Toruń - relacja

Zamknięcie roku 2018 – sprawozdawczość finansowa według nowych zasad

więcej »

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Beneficjenci uzyskujący środki unijne muszą prowadzić oddzielny system księgowości lub korzystać z odrębnego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z otrzymaniem i wykorzystaniem tych funduszy. Bez względu na to, jakie rozwiązanie wybierze jednostka, musi ono zapewniać kontrolę wykorzystania środków i mieć oparcie w zapisach polityki rachunkowości.

więcej »

Rozliczenie wyników inwentaryzacji

Ujawnione różnice pomiędzy stanem rzeczywistym stwierdzonym podczas prac inwentaryzacyjnych a stanem wykazanym w księgach rachunkowych powinno się wyjaśnić i odpowiednio ująć w ewidencji księgowej. Podjęcie decyzji w sprawie rozliczenia różnic należy do obowiązków kierownika jednostki.

więcej »
Finanse Publiczne - Styczeń 2019

Sprawozdanie podatkowe SP-1

Do 10 stycznia należy sporządzić i przekazać sprawozdania podatkowe SP-1 w zakresie części A. Warto pamiętać, że sprawozdanie powinny sporządzić również te gminy, które nie podjęły w 2018 r. nowych uchwał w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 r. i w związku z tym na terenie tych gmin nadal obowiązują uchwały podjęte w latach wcześniejszych.

więcej »

Zakres informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej zakres sprawozdania finansowego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego rozszerzono o informację dodatkową. Szczegółowo omawiamy sposób prezentowania danych w tej części sprawozdania.

więcej »