Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2019 » Budżet i podatki » Sprawozdanie podatkowe SP-1

Brosz o finansach

Lipiec - Sierpień 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Lucyna Kuśnierz

Sprawozdanie podatkowe SP-1

Do 10 stycznia należy sporządzić i przekazać sprawozdania podatkowe SP-1 w zakresie części A. Warto pamiętać, że sprawozdanie powinny sporządzić również te gminy, które nie podjęły w 2018 r. nowych uchwał w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 r. i w związku z tym na terenie tych gmin nadal obowiązują uchwały podjęte w latach wcześniejszych.

Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego mają obowiązek sporządzać sprawozdania o charakterze podatkowym. Obowiązek sprawozdawczy w tym zakresie został unormowany art. 7b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: upol) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (dalej: rozporządzenie). Przepisy określają szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem podatkowym SP-1, wzór, terminy oraz sposób sporządzania i przekazywania tego sprawozdania, a także zasady jego aktualizacji.

Dwie części sprawozdania

Sprawozdanie podatkowe SP-1 jest sporządzane i przekazywane w dwóch częściach – najpierw jednostki uzupełniają część A formularza, a w późniejszym terminie również część B. Część A zawiera informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta oraz średniej cenie sprzedaży drewna, przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym. W części B wykazuje się zagregowane dane o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin – według stanu na 30 czerwca roku podatkowego, w którym jest sporządzane sprawozdanie.

Formy sporządzania i terminy przekazywania sprawozdań

Zgodnie z rozporządzeniem sprawozdania SP-1 mają być sporządzane w formie dokumentu elektronicznego i przekazywane do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych (dalej: RIO) – wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@. Sprawozdanie podatkowe podpisuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sprawozdania wypełnione w zakresie części A powinny zostać przekazane do właściwych RIO do 10 stycznia 2019 r. Izby przekazują otrzymane sprawozdania do Ministra Finansów do 20 stycznia danego roku podatkowego. Od 30 listopada 2018 r. w systemie BeSTi@ jest dostępny formularz sprawozdania SP-1 (część A), w którym należy wprowadzić dane służące do wymiaru podatków w 2019 r.

Sprawozdania podatkowe w zakresie części B powinny być przekazane przez organy podatkowe do właściwej RIO do 20 lipca danego roku podatkowego, a izby mają przekazać te sprawozdania poprzez system BeSTi@ do Ministra Finansów do 31 lipca danego roku podatkowego.

Minister Rozwoju i Finansów określił, że w przypadku gdy przekazanie części A lub B sprawozdania w wyznaczonych terminach jest niemożliwe z powodu niedostępności lub nieprawidłowego działania systemu informatycznego BeSTi@, wymienione elementy sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.

Zasady sporządzania części A sprawozdania

W części A wykazuje się stawki podatku od nieruchomości oraz średnie ceny skupu żyta i sprzedaży drewna przyjmowane dla potrzeb wymiaru podatków na terenie konkretnej gminy w danym roku podatkowym. Informacje te powinny być zgodne z treścią odpowiednich uchwał rad gmin obowiązujących na terenie określonej gminy w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy uchwały były podjęte – czy w roku bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy (2018 r.), czy w latach wcześniejszych. Ważne, by uchwały nadal obowiązywały.

[...]

Autorka jest specjalistą z zakresu sprawozdawczości sektora samorządowego, zastępcą naczelnika wydziału informacji, analiz i szkoleń w regionalnej izbie obrachunkowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.