Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

XI Forum Finansów Publicznych

Zamknięcie roku 2019 – prawidłowe sporządzenie informacji dodatkowej, zmiany w rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej oraz kontroli zarządczej

więcej »

Zwrot nadpłaty wynagrodzenia za poprzedni rok

W jednostce błędnie ustalono wysokość dodatku stażowego dla pracownika i w konsekwencji powstała nadpłata wynagrodzenia wypłaconego w 2019 r. Fakt ten został stwierdzony w 2020 r. Jak ująć zwrot nadpłaty w księgach rachunkowych jednostki?

więcej »

Rozrachunki w jednostkach budżetowych na 31 grudnia

Zróżnicowane zasady prezentacji rozrachunków w sprawozdaniach finansowych, budżetowych i z operacji finansowych determinują sposób zorganizowania ewidencji księgowej w jednostce budżetowej. Zadaniem służb finansowo-księgowych jest opracowanie rozwiązań, które zagwarantują, że księgi rachunkowe będą dostarczały danych na potrzeby wszystkich kategorii sprawozdań.

więcej »

Naruszenie terminu przekazania wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych

W art. 404 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązano gminy i powiaty do zwrotu nadwyżki dochodów budżetu pochodzących z opłat i kar środowiskowych. Niedopełnienie tego obowiązku może zostać zakwalifikowane jako nieprawidłowość opisana w art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

więcej »

Świadczenia z zfśs na rzecz emerytów i rencistów – obowiązki płatnika

Pomoc socjalna przyznawana przez jednostkę emerytom i rencistom będącym jej byłymi pracownikami nie zawsze będzie zwolniona z opodatkowania. W razie konieczności naliczenia podatku dochodowego płatnik powinien przesłać drogą elektroniczną do urzędu skarbowego – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – roczną deklarację PIT-8AR.

więcej »

Pisma poprzedzające wszczęcie egzekucji po nowelizacji przepisów

W tym i kolejnym roku wejdą w życie nowe przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które regulują kwestię dyscyplinowania zobowiązanego poprzez wysłanie upomnienia lub zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. Warto więc przybliżyć zmiany dotyczące tych dwóch dokumentów sporządzanych przez wierzyciela publicznoprawnego.

więcej »