Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2020 » Budżet i podatki » Naruszenie terminu przekazania wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Anna Bandoch

Naruszenie terminu przekazania wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych

W art. 404 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązano gminy i powiaty do zwrotu nadwyżki dochodów budżetu pochodzących z opłat i kar środowiskowych. Niedopełnienie tego obowiązku może zostać zakwalifikowane jako nieprawidłowość opisana w art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W świetle art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp) naruszeniem jest niedokonanie wydatków w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, jeżeli skutkowało zapłatą odsetek. Nieprawidłowością, która może zostać zakwalifikowana jako naruszenie tego przepisu, jest niedokonanie przez gminy i powiaty zwrotu nadwyżki dochodów budżetu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, do czego zobowiązuje te podmioty art. 404 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej: poś). Teza ta znalazła potwierdzenie m.in. w wyroku z 29 marca 2018 r. wydanego przez Regionalną Komisję Orzekającą (dalej: RKO) przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu (RKO.WR.711.1.2018).

Ustalenie wpływów i przekazanie nadwyżki

Zgodnie z art. 404 ust. 1 poś poszczególne gminy i powiaty przekazują – do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej: wojewódzki fundusz) – nadwyżkę dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, jeśli są one większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów. Średnią tych dochodów podaje (działając na podstawie art. 404 ust. 2 poś) Minister Środowiska w drodze obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim. Zgodnie z obwieszczeniem wydanym 26 czerwca 2019 r. średnia krajowa osiągnięta w 2018 r. wyniosła:

1) dla gmin – 11 zł,

2) dla powiatów – 3,53 zł.

  • Określenie kwoty dochodu gminy lub powiatu

Procentowe określenie, jaka część wpływów z różnych opłat i kar środowiskowych stanowi dochód gminy lub powiatu, wynika z art. 402 ust. 4, 4a, 5 i 6 poś. W świetle tych regulacji wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% – dochód budżetu powiatu. Zastrzeżono jednak, że przed dokonaniem tego podziału wpływy z tytułu opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5% tych wpływów, będącą przychodem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: Narodowy Fundusz). W przywołanych przepisach postanowiono również, że wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar za ich usunięcie bez wymaganego zezwolenia stanowią w całości dochód budżetu gminy, z wyjątkiem:

1) wpływów z tytułu opłat i kar nakładanych przez starostę, które stanowią w całości dochód budżetu powiatu, oraz

2) wpływów z tytułu opłat i kar nakładanych przez marszałka województwa, które stanowią w 35% przychód Narodowego Funduszu i w 65% – wojewódzkiego funduszu.

Z kolei pływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w10% dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin.

[...]


Autorka jest skarbnikiem gminy. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie księgowości potwierdzoną certyfikatem księgowym Ministerstwa Finansów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.