Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2020 » Budżet i podatki » Podatek od przychodów z budynków

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Joanna Rudzka

Podatek od przychodów z budynków

Zgodnie z prawem podatkowym budynki komercyjne, które są własnością podatnika i są przez niego wynajmowane lub dzierżawione podmiotom trzecim, należy obciążyć podatkiem dochodowym od przychodu z budynków. Czy opodatkowaniu podlegają również samodzielne lokale wynajmowane przez podatnika? Odpowiedzi na to pytanie udzielił ostatnio Dyrektor KIS.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał 25 listopada 2019 r. interpretację (0111-KDIB1-3.4010.342.2019.2.IZ) dotyczącą opodatkowania obiektów zaklasyfikowanych jako lokale własne spółki komunalnej działającej jako towarzystwo budownictwa społecznego (dalej: TBS). Interpretacja dotyczyła podatku dochodowego od przychodu z budynków, wynikającego z art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop).

Zadania TBS i źródła jego przychodów

TBS, którego dotyczyła sprawa, działał w formie jednoosobowej spółki z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego miasta. Przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadań własnych gminy obejmujących:

1) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w rozumieniu art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

2) zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach (art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów);

3) tworzenie gminnego budownictwa mieszkaniowego (art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym);

4) gospodarowanie nieruchomościami poprzez zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości lub ich części należących do gminnego zasobu nieruchomości, a także dochodzenie roszczeń wynikających z tych stosunków zobowiązaniowych.

Ponadto TBS może m.in. budować i eksploatować (na zasadach najmu) domy mieszkalne oraz nabywać lokale mieszkalne, budynki mieszkalne i niemieszkalne w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne.

Źródłami przychodów TBS-u są zatem m.in. przychody z tytułu wynajmowania przez spółkę:

1) własnych lokali i budynków użytkowych;

2) własnych lokali mieszkalnych.

Obiekty, w których TBS prowadzi działalność, można podzielić na:

1) budynki, które zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (dalej: KŚT) są zaliczane do rodzajów: 102 „Budynki transportu i łączności”, 103 „Budynki handlowo-usługowe”, 105 „Budynki biurowe”, 106 „Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej”, 107 „Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe”, 110 „Budynki mieszkalne”;

2) lokale własne, które zgodnie z KŚT są zaliczane do rodzaju 121 „Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego” (izby lub zespoły izb, wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku, nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi – lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych).

Wymienione rodzaje obiektów budowlanych są wykorzystywane do celów własnych TBS-u (budynki biurowe), natomiast pozostałe budynki i lokale są wynajmowane.

[...]

Autorka jest doradcą podatkowym, prowadzi własną kancelarię (www.podatkisamorzadu.pl), specjalizuje się w problemach podatkowych sektora finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.