Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2020 » Kadry i płace » Podmioty objęte systemem PPK

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Marek Choczaj

Podmioty objęte systemem PPK

W uzasadnieniu do ustawy wdrażającej PPK wskazywano na powszechność tego rozwiązania, mającego zapewnić zatrudnionym wyższe środki na emeryturze. Istnieją jednak grupy zawodowe, które zostały całkowicie wyłączone z tego systemu. Co istotne, wyłączenia te dotyczą również sektora finansów publicznych.

Podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników zostały od 1 stycznia objęte obowiązkiem tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (dalej: PPK). Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne dla pracownika, ale obowiązkowe dla pracodawcy, na którym spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, związana również z powodzeniem całego programu. Dla podmiotów, które zostały zobligowane do utworzenia PPK, kluczowe jest przestrzeganie harmonogramu określającego poszczególne etapy tworzenia PPK w różnych jednostkach (zob. ramka „Harmonogram...”).

Osoby objęte PPK i podmioty zwolnione

Zasady włączania do programu PPK są klarowne. Mogą z niego skorzystać osoby zatrudnione, czyli obowiązkowo podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Będą to więc osoby pełnoletnie zaliczane do poniższych grup:

1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę;

2) zleceniobiorcy;

3) osoby wykonujące pracę nakładczą;

4) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;

5) członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Z PPK będą mogli też korzystać obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce.

Programu nie muszą natomiast wprowadzać:

1) osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;

2) mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;

3) osoby fizyczne, które w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością zatrudniają osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (np. osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową);

4) pracodawcy prowadzący pracownicze programy emerytalne (dalej: PPE) i spełniający jednocześnie określone warunki ustawowe.

PPE zamiast PPK

Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, przepisy ustawy o PPK nie muszą być stosowane, jeżeli podmiot – w dniu, w którym znajdą do niego zastosowanie przepisy ustawy o PPK – spełnia łącznie następujące warunki:

1) prowadzi PPE;

2) nalicza i odprowadza składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia (w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o PPE);

3) do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie.

Pracodawca, który utworzył PPK, a dopiero potem uruchomił program PPE ze składką podstawową wynoszącą co najmniej 3,5% wynagrodzenia, może w porozumieniu z zakładową organizacją związkową nie finansować wpłat do PPK dla osób, które przystąpiły do PPE.

Polski Fundusz Rozwoju, który organizuje wdrażanie programu PPK, w tym tworzy system ewidencji i rozliczeń, wyjaśnił, że:

(...) wymagany stan partycypacji (25% osób zatrudnionych) w PPE warunkujący zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze stosowania ustawy o PPK powinien być zachowany nie tylko w dacie, w której ustawa o PPK zaczyna mieć do niego zastosowanie, ale także w kolejnych datach wymienionych w art. 134 ust. 1 tej ustawy dotyczących innych grup praco­dawców. Oznacza to, że w przypadku pracodawcy zatrudniającego co najmniej 250 osób stan partycypacji w PPE będzie ustalany nie tylko na dzień 1 lipca 2019 r., ale też na dzień 1 stycznia 2020 r., 1 lipca 2020 r. i 1 stycznia 2021 r. Aby pracodawca dalej mógł „korzystać” ze zwolnienia, musi utrzymać stan partycypacji w PPE na odpowiednim poziomie w każdym z wymienionych (...) terminów1.

Warto podkreślić, że zwolnienie to nie jest bezterminowe. Podmiot zatrudniający będzie zobowiązany do wdrożenia PPK w razie:

1) zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni;

2) ograniczenia wysokości podstawowych składek odprowadzanych do PPE i tym samym jej spadku poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o PPE;

3) likwidacji PPE;

4) opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, wynikającego z celowego działania podmiotu zatrudniającego

Obowiązek informacyjny

Początkowym etapem dla pracodawcy jest spełnienie obowiązku informacyjnego, który w ustawie o PPK został podzielony na obligatoryjny i fakultatywny. Obowiązek obligatoryjny polega na poinformowaniu zatrudnionych w przedziale wiekowym 55–70 lat, że mogą złożyć wniosek o przystąpienie do PPK. Obowiązkiem fakultatywnym jest przedstawienie pracownikom założeń PPK, czyli np. sposobu finansowania oraz wypłaty pieniędzy. Realizując obowiązek informacyjny, nie można zapomnieć o pracownikach nieobecnych w firmie z powodu długotrwałych zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

[...]

Autor jest specjalistą z zakresu prawa pracy, wykładowcą akademickim i trenerem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.