Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2020 » Rachunkowość » Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp.

Jednostka zakupiła urządzenie wielofunkcyjne (kopiarko-drukarkę). Cena zakupu sprzętu wyniosła 5200 zł brutto, a dodatkowo poniesione koszty transportu – 500 zł. Urządzenie zostanie przyjęte do ewidencji jako pozostały środek trwały. W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych wydatek z tego tytułu? Czy odrębnie ująć wartość urządzenia według ceny zakupu (§ 421) i odrębnie koszty transportu (§ 430)?

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości wartość aktywów wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Ceną nabycia – w rozumieniu art. 28 ust. 2 przywołanej ustawy – jest cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Oznacza to, że koszty transportu poniesione przy zakupie urządzenia, o którym mowa w pytaniu, należy uwzględnić w cenie nabycia tego składnika aktywów, podlegającego ujęciu na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. W konsekwencji wydatek na zakup urządzenia oraz koszty transportu powinny zostać sfinansowane z § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”.

[...]


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.