Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2020 » Kontrola finansowa » Sprawozdawczość budżetowa od 2020 r.

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Sprawozdawczość budżetowa od 2020 r.

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju podpisał 15 października 2019 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowe przepisy mają zastosowanie do sprawozdań sporządzanych od 1 stycznia 2020 r. z wyjątkiem miesięcznych sprawozdań Rb-FEP, które należało sporządzić po raz pierwszy za październik 2019 r.

Rys. B.Brosz

Rys. B.Brosz

Nowe przepisy w zakresie sprawozdawczości budżetowej dotyczą sprawozdań w zakresie budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst), dlatego też zostaną omówione w podziale na te dwie podstawowe kategorie.

Sprawozdania jednostek państwowych

W sprawozdawczości w zakresie budżetu państwa:

1) wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-FEP z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych;

2) uaktualniono katalog symboli identyfikujących państwowe fundusze w sprawozdaniu Rb-33 (w związku z obowiązującymi przepisami prawa);

3) uaktualniono grupy pracownicze w sprawozdaniu Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

  • Sprawozdanie Rb-FEP

Wymogi dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, a także prace analityczne wpłynęły na wprowadzenie nowego miesięcznego sprawozdania Rb-FEP z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych (jego wzór określono w załączniku nr 33a do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej). Sprawozdanie to jest przekazywane co miesiąc (poczynając od października 2019 r.) przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Ministerstwa Finansów (Departamentu Polityki Makroekonomicznej) oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (Departamentu Rachunków Narodowych) w terminie nie późniejszym niż 28 dni po upływie okresu sprawo­zdawczego. Sprawozdanie przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W tytule wiadomości zawierającej sprawozdanie należy określić numer części i nazwę sprawozdania.

  • Sprawozdanie Rb-33

W związku z tym, że parlament uchwalił przepisy tworzące dwa nowe fundusze celowe, w instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-33 wprowadzono dla nich nowe symbole:

– 355 dla Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (utworzonego na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej);

– 356 dla Funduszu Inwestycji Kapitałowych (utworzonego na podstawie art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw).

Jednocześnie uchylono zapis dotyczący symbolu 341 „Fundusz Kredytu Technologicznego”. Fundusz ten został zlikwidowany na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

  • Sprawozdanie Rb-70

Zmiany objęły również sprawo­zdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. W związku z nowelizacją przepisów wykreślono grupę „funkcjonariusze służby celnej” oraz dodano grupę „posłowie i senatorowie”.

[...]

Autorki są specjalistkami z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.