Finanse publiczne

Strona główna » Styczeń 2020 » Rachunkowość » Zasada czystości obrotów na koncie 130

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Dorota Adamek-Hyska

Zasada czystości obrotów na koncie 130

Jaką rolę pełni zasada czystości obrotów na koncie 130 i jakie informacje sprawozdawcze pozwala uzyskać? W jaki sposób specyfika poszczególnych jednostek wpływa na zapisy zawierane w ich politykach rachunkowości? Jakie warianty ewidencji może zastosować jednostka, aby postępować zgodnie z zasadą czystości obrotów?

Zasada czystości obrotów dla jednostek budżetowych została szczegółowo zdefiniowana w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont). W opisie konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” wskazano, że obowiązuje na nim zachowanie zasady czystości obrotów, która oznacza, iż stosowana na tym koncie technika księgowości ma zapewnić możliwość prawidłowego ustalenia wysokości obrotów tego konta oraz niezbędne dane do sporządzenia sprawozdań: finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach.

Funkcjonowanie konta 130

Należy wskazać, że konto 130 służy w jednostkach budżetowych do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.

  • Operacje ujmowane na stronach Wn i Ma

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych:

1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223;

2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontami 101, 221 lub innym właściwym kontem.

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się natomiast:

1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołów: 1, 2, 3, 4, 7 lub 8;

2) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222;

3) okresowe przelewy środków pieniężnych dla dysponentów niższego stopnia (ewidencja szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki pieniężne), w korespondencji z kontem 223.

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych. Zasady ewidencji dochodów i wydatków budżetowych na koncie 130 prezentuje tabela 1.

  • Saldo i jego przeksięgowanie

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo tego konta jest równe saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:

1) wydatków budżetowych – konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku;

2) dochodów budżetowych – konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, oznaczające stan środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu.

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie:

1) przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku (w korespondencji z kontem 223);

2) przelewu do budżetu pobranych dochodów budżetowych, które nie zostały przelane do końca roku (w korespondencji z kontem 222).

Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst). W takim przypadku saldo tego konta w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu (na podstawie sprawozdań budżetowych) na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów – na stronę Wn konta 800.

  • Ewidencja szczegółowa

Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych, tj. według podziałek klasyfikacji budżetowej. Według tych samych podziałek ewidencjonuje się również dochody nieujęte w planie finansowym. Ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej może być też stosowana alternatywnie na kontach korespondujących z kontem rachunku bieżącego jednostki.

[...]

Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych, wykładowcą akademickim, ekspertem z zakresu rachunkowości budżetowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.