Finanse publiczne

Strona główna » Wrzesień 2017 » Kontrola finansowa » Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej

Rozporządzeniem z 21 lipca 2017 r. wprowadzono kolejne obszerne zmiany w sposobie ujmowania dochodów i wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Część zmian już weszła w życie, pozostałe zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone regulacje należy uwzględnić w projektach uchwał budżetowych na przyszły rok.

Rys. B. Brosz

Minister Rozwoju i Finansów podpisał 21 lipca 2017 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Większość nowych regulacji wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., jednak część z nich zaczęła obowiązywać od dnia następującego po dniu ogłoszenia (26 lipca br.) lub od 1 września br. Wprowadzone regulacje (z pewnymi wyjątkami) będą miały zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2018.

Zmiany obowiązujące od 26 lipca

Regulacje, które mają zastosowanie od 26 lipca br. (weszły w życie dzień po ogłoszeniu rozporządzenia), obejmują:

  • wprowadzenie nowych rozdziałów: 75025 „Zgromadzenie związku metropolitalnego”, 75026 „Urząd metropolitalny” oraz 75634 „Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych”;

  • zmianę objaśnień do rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (DzU z 2016 r., poz. 1860).

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po 30 września 2008 r.;

  • zmianę brzmienia

– paragrafu dochodowego 290 na „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących”,

– paragrafu wydatkowego 290 na „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących”;

  • wprowadzenie nowych paragrafów wydatkowych 266 „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi” oraz 659 „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi” (paragrafy te wprowadzono w związku ze zmianą art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe; zarządcy dróg mogą także zawierać porozumienia w sprawie finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego);

  • wprowadzenie nowego paragrafu wydatkowego 473 „Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin »Za życiem«” (w paragrafie tym będą ujmowane wydatki ponoszone na asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizującego zadania wskazane w nazwie paragrafu).

[…]

Autorki są pracownikami państwowej jednostki budżetowej, ekonomistkami, specjalistkami z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.