Finanse publiczne

Strona główna » Wrzesień 2019 » Prawo » Klasyfikacja i sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Krystyna Gąsiorek

Klasyfikacja i sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Krystyna Gąsiorek – ekspert i trener z zakresu sprawozdawczości budżetowej.

W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej należy naliczać odpis fakultatywny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) za każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy, np. w ośrodku pomocy społecznej? Czy będzie to rozdział 85219, czy pozostała działalność 85295?

Jednostki sektora finansów publicznych do klasyfikacji m.in. wydatków stosują rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 39 ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 4 do rozporządzenia określono paragrafy wydatków i środków. Odpis fakultatywny na zfśs za każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy należy zaklasyfikować do rozdziału 85295 – „Pozostała działalność”. Klasyfikacja w tym rozdziale wynika z tego, że w wielu przypadkach emeryci, będąc jeszcze pracownikami, wykonywali swoją pracę w wielu rozdziałach i wynagrodzenie ich było klasyfikowane w kilku rozdziałach działu 852 – „Pomoc społeczna”.

Zakład gospodarki mieszkaniowej jest spółką gminy. Czy powinien składać sprawozdanie Rb-Z i czy gmina powinna uwzględnić to sprawozdanie w sprawozdaniu łącznym przekazywanym do regionalnej izby obrachunkowej?

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzane jest na podstawie rozporządzenia z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Sprawo­zdanie to sporządzają wszystkie jsfp. Natomiast zgodnie z zapisami art. 9 ustawy o finansach publicznych do sektora finansów publicznych nie zalicza się spółek prawa handlowego. Zakład gospodarki mieszkaniowej, który jest spółką gminy, nie sporządza i nie składa sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, a tym samym dane spółki nie znajdą się w sprawozdaniu łącznym Rb-Z gminy.

Jesteśmy szkołą, sporządzamy sprawozdanie Rb-27S. Czy zapłatę kartą płatniczą powinniśmy wykazać w kolumnie „Dochody wykonane” również w miesiącu lipcu i sierpniu, czy tylko w sprawozdaniach za kwartał?

Jeżeli szkoła działa w formie jednostki budżetowej, to sporządza sprawozdania budżetowe na podstawie rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego sporządzane jest zgodnie z instrukcją określoną w załączniku nr 36 do rozporządzenia. W kolumnie 7 „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wykazujemy dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów oraz do kasy jednostki i zapłaconych kartą płatniczą. Czyli wykazywany jest tu wpływ na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym np.:

1) za lipiec – od 1 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.:

– wpływ do kasy jednostki, gdzie kasjerka nie zdążyła odprowadzić w okresie sprawozdawczym środków na rachunek bankowy,
– zapłata kartą płatniczą w okresie sprawozdawczym;

2) za sierpień – od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.:

– wpływ do kasy jednostki, gdzie kasjerka nie zdążyła odprowadzić w okresie sprawozdawczym środków na rachunek bankowy,
– zapłata kartą płatniczą w okresie sprawozdawczym.

Należy więc zauważyć, że kolumna 7 wykazywana jest w każdym okresie sprawozdawczym z uwzględnieniem zapłaty kartą płatniczą w danym okresie sprawo­zdawczym.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.