Finanse publiczne

Strona główna » Wrzesień 2019 » Prawo » Kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej

Rozporządzenie z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza modyfikacje w zakresie podziałek klasyfikacji budżetowej.

Minister Finansów wydał 16 lipca 2019 r. kolejne rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych1. Zmienione tym aktem prawnym podziałki klasyfikacji budżetowej mają różne daty obowiązywania. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (23 lipca 2019 r.), z mocą od 1 stycznia 2019 r. ze wskazanymi w rozporządzeniu wyjątkami, które zostaną omówione w niniejszym artykule.

Przepisy, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2019 r.

  • Zmiany w zakresie rozdziałów

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym, wprowadzono nowe rozdziały bądź zmieniono ich nazwę lub objaśnienia:

– w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dodano rozdział 75637 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z niezrealizowanych zysków”, który obejmuje wpłaty z tytułu podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków na podstawie rozdziału 5a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

– w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” otrzymał brzmienie: „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”; wprowadzona zmiana związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw; w rozdziale tym będą ujmowane wszystkie zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, a nie tylko typowe kredyty i pożyczki;

– w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zawarto objaśnienia o treści: „W rozdziale tym ujmuje się wydatki na świadczenie dobry start oraz na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego”.

  • Paragrafy dotyczące źródeł dochodu

W ramach paragrafów dotyczących źródeł dochodów:

– wprowadzono nowy paragraf 017 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z niezrealizowanych zysków”, który obejmuje wpłaty z tytułu podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków na podstawie art. 30da–30di ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

– zmieniono brzmienie paragrafu 076 z „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” na „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”; zmiana umożliwi klasyfikowanie w tym paragrafie nie tylko wpływów od osób fizycznych, ale również tych od osób prawnych.

  • Klasyfikacja paragrafów oraz grup wydatków

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 dotyczącym klasyfikacji paragrafów oraz grup wydatków związane są z dostosowaniem grup wydatków i uwzględnieniem nowych paragrafów wydatków:

• Zakres grup wydatków:

– „Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498” obecnie obejmuje następujące paragrafy: „Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 498”;

– „Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 636, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680” obecnie obejmuje następujące paragrafy: „Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 623, 625 do 636, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680”;

– „Obsługa długu publicznego 801 do 803 i 806 do 814” obecnie obejmuje następujące paragrafy: „Obsługa długu publicznego 801 do 804 i 806 do 814”.

Zmiany w zakresie klasyfikacji wydatków znajdują także odzwierciedlenie w odpowiednich grupach wydatkowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego:


– 1810 „Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) 801, 806, 807, 809 i 811 do 813 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą” otrzymał brzmienie: „Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) 801, 804, 806, 807, 809 i 811 do 813 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą”;

– 1600 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą «0», «3», «4»” otrzymał brzmienie: „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613 do 615, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą «0», «3», «4»”;

– 1601 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą «1», «5», «7», «8»” otrzymał brzmienie: „Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613 do 615, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą «1», «5», «7», «8»”;

– 1602 „Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą «2», «6», «9»” otrzymał brzmienie: „Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613 do 615, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą «2», «6», «9»”.

  • Tytuły dłużne

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) do tytułów dłużnych zaliczamy – oprócz:

– wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;– zaciągniętych kredytów i pożyczek;

– przyjętych depozytów – także zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

Zmieniony przepis art. 243 ust. 1 ufp skutkuje objęciem limitem spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego (dalej również: jst) – oprócz kredytów i pożyczek – wszystkich zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczki, inne niż kredyt i pożyczka – są spłacane także wydatkami.

Tym samym wprowadzono nowe paragrafy 492, 615 i 804, które mają zastosowanie do zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r.:

– 492 „Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” (paragraf ten obejmuje wydatki bieżące na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki);

[...]

Autorki są specjalistkami z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.