Zawieszenie wytycznych i zmiany w przyznawaniu funduszy unijnych

Omawiana już na łamach „Finansów Publicznych” specustawa dotycząca realizacji projektów wprowadza nie tylko istotne ułatwienia w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE, ale również znaczące modyfikacje dotyczące sposobu przyznawania tych środków. Trzeba też zwrócić uwagę, że regulacje specustawy pozwalają na zawieszanie stosowania wytycznych.

Pisma poprzedzające wszczęcie egzekucji po nowelizacji przepisów

W tym i kolejnym roku wejdą w życie nowe przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które regulują kwestię dyscyplinowania zobowiązanego poprzez wysłanie upomnienia lub zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. Warto więc przybliżyć zmiany dotyczące tych dwóch dokumentów sporządzanych przez wierzyciela publicznoprawnego.

Wykonywanie umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy

Umowa zlecenia nie stanowi bezwzględnego tytułu do ubezpieczeń społecznych, jeśli pracownik jest już ubezpieczony z tytułu innych umów. Wątpliwości w kwestii dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania składek mogą się pojawić wówczas, gdy pracownik zawarł kilka umów zlecenia lub na podstawie takiej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy.