Więcej czasu na sprawozdanie finansowe

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych jsfp za 2020 r. został przedłużony o miesiąc. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań…

Należności uboczne w sprawozdaniu Rb-N

W kontekście sporządzania sprawozdania Rb-N bardzo często pojawia się pytanie, czy koszty upomnień i koszty egzekucji stanowią należności uboczne, które powinny być wyłączane z wartości nominalnej należności. W § 12 ust. 4 instrukcji sporządzania sprawozdań zawartej w nowym rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jsfp…

Czy w przypadku powierzenia zadań głównemu księgowemu przez kierownika jednostki niezbędne jest formalne przyjęcie ich do realizacji przez głównego księgowego (…)

Czy w przypadku powierzenia zadań głównemu księgowemu przez kierownika jednostki niezbędne jest formalne przyjęcie ich do realizacji przez głównego księgowego, aby można było go skutecznie pociągnąć do odpowiedzialności na postawie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Jaką formę powinno mieć powierzenie oraz przyjęcie określonych obowiązków? Na pytania odpowiada dr Dorota Adamek-Hyska  – ekspertka…

Kwiecień 2021

Rachunkowość Reorganizacja jednostek i zakładów budżetowych Ewidencja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Zmiany w sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych Bilans z wykonania budżetu jst Budżet i podatki Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach Ponowna egzekucja administracyjna Kadry i płace Rejestr umów o dzieło w praktyce Przyznawanie dodatków specjalnych…

Trzy interpretacje ogólne

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał 15 lutego br. trzy interpretacje ogólne dotyczące naliczenia VAT oraz podatku dochodowego: interpretację ogólną nr PT9.8101.3.2020 w sprawie prawidłowego kwalifikowania dla celów podatku od towarów i usług transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowanych w modelu trójstronnym jako dostawy towarów albo świadczenia usług (DzUrz MFFiPR z 2021 r., poz.…

Nie dotyczy czy nie wystąpiło?

Informacja dodatkowa zawiera wiele pozycji, w których należy opisać stany lub zdarzenia, jakie mogły wystąpić w jednostce, ale w danym roku sprawozdawczym oraz/lub w poprzednim nie wystąpiły. Zdarza się też, że mimo ich wystąpienia jednostka nie określiła wartości, którą należałoby wykazać. W takich przypadkach jsfp wpisują w konkretnym polu zero bądź komentarz wskazujący, że dana…

Do jakiego rodzaju kosztów należy przyporządkować wydatek bieżący klasyfikowany w § 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”?

Do jakiego rodzaju kosztów należy przyporządkować wydatek bieżący klasyfikowany w § 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp. Od 1 stycznia 2021 r. jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane wdrożyć przepisy o pracowniczych planach kapitałowych…

Marzec 2021

Rachunkowość Ujęcie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste Wykazanie użytkowanego mienia w informacji dodatkowej Monitor jako osobny środek trwały Gospodarowanie majątkiem w pytaniach i odpowiedziach Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Kontynuacja programów resortowych w 2021 r. Klasyfikacja i sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Nadwyżka środków obrotowych w sprawozdaniu finansowym Należności jsfp…