Planowane zmiany w ufp

W Sejmie trwają prace nad zmianami w ustawie o finansach publicznych (druk 1277). Projekt przewiduje przede wszystkim modyfikację reguł wydatkowych dla budżetu państwa. To odpowiedź na problemy wynikające z utrudnień spowodowanych przez pandemię. Stabilizująca reguła wydatkowa ma objąć również pozostałe państwowe fundusze celowe (art. 112aa ust. 1 ufp), co wiąże się z szeregiem innych zmian…

Jednostka podpisała umowę zlecenia z osobą, która na tej podstawie prowadziła w danym roku księgi rachunkowe. Czy prawidłowe będzie zawarcie z nią umowy o dzieło na sporządzenie sprawozdania finansowego (…)

Jednostka podpisała umowę zlecenia z osobą, która na tej podstawie prowadziła w danym roku księgi rachunkowe. Czy prawidłowe będzie zawarcie z nią umowy o dzieło na sporządzenie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej) obejmującego ten sam rok? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. Wykonanie sprawozdania finansowego obejmującego…

Lipiec–sierpień 2021

Rachunkowość Zaangażowanie wydatków w jednostkach budżetowych Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Środki trwałe w pytaniach i odpowiedziach Zmiany w ustawie o pomocy społecznej Wydatki i dochody OPS-ów w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Poprawne sporządzenie sprawozdania Rb-70 Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Dalsze zmiany w JPK_VAT Organizacja szczepień w jst Kompetencje organu…

Trwają prace nad systemem e-faktur

Obecnie opiniowany jest projekt ustawy określającej zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktury ustrukturyzowane staną się jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji – wykorzystywaną obok faktur papierowych i elektronicznych. Co ważne, planowane rozwiązanie będzie miało charakter fakultatywny, a jego zastosowanie będzie wymagało akceptacji ze strony odbiorcy faktury. Zachętą do korzystania z systemu będzie możliwość szybszego…

Wartość początkowa a wartość księgowa brutto

W rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa zostały wprowadzone zmiany, które mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Dotyczą one między innymi praktycznego zastosowania podanych kategorii wyceny. Otóż z § 3 ust. 3 rozporządzenia wynika, że sposób ustalania wartości zbędnych lub zużytych składników mienia zależy od formy ich zagospodarowania. W przypadku nieodpłatnego…

Czerwiec 2021

Rachunkowość Przechowywanie dokumentacji księgowej Formy płatności w ośrodkach pomocy społecznej Klasyfikacja wydatków OPS-ów w pytaniach i odpowiedziach Ewidencja podzielonej płatności w jednostce budżetowej Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Odpowiedzialność głównego księgowego Sporządzenie sprawozdania Rb-27 Materialna odpowiedzialność pracowników Budżet i podatki Niepodatkowe należności budżetowe – zakres i organy decyzyjne Zarządzanie finansami gminy uzdrowiskowej Kadry…

Najnowsze objaśnienia podatkowe

W kwietniu Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe w sprawie rezydencji podatkowej i zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce oraz w sprawie pakietu rozwiązań „Slim VAT”. W pierwszym z wymienionych dokumentów wy-jaśniono m.in. kwestie opodatkowania przychodów osiąganych za granicą, opisano kryteria ustalania do celów podatkowych miejsca zamieszkania osoby fizycznej oraz wskazano zasady stosowania umów o…