Grudzień 2017

Rachunkowość Zakres informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Ewidencja dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego Sporządzanie sprawozdania Rb-40 Należności z tytułu zbycia, najmu i dzierżawy nieruchomości w sprawozdaniu Rb-N Odsetki podatkowe w Rb-27 Klasyfikacja w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Ujęcie, inwentaryzacja i…

Listopad 2017

Rachunkowość Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Wycena i ewidencja nieruchomości nabytych w drodze spadku Rozliczenie nakładów inwestycyjnych Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych w jst Klasyfikacja w pytaniach i odpowiedziach Inwentaryzacja należności publicznoprawnych oraz zobowiązań Należności kwestionowane i sporne w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-N Budżet i podatki…

Październik 2017

Rachunkowość Ewidencja oprogramowania i sprzętu komputerowego Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Udzielanie dotacji organizacjom pożytku publicznego Sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach Sporządzanie sprawozdania Rb-33 Budżet i podatki Ustalanie i rozliczanie odsetek za opóźnienie w zapłacie świadczeń cywilnoprawnych Podmioty zobligowane do zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych Opodatkowanie VAT w przypadku wywłaszczenia nieruchomości…

Wrzesień 2017

Rachunkowość Wartości niematerialne i prawne w świetle nowego KSR „Środki trwałe” Przekazanie VAT należnego do gminy – ewidencja i klasyfikacja Ewidencja udziałów nabytych za wkład niepieniężny Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej Odpowiedzialność za formę zatrudnienia i ocenę kwalifikacji audytora…

Sierpień 2017

Rachunkowość Ujęcie elementów zespołu komputerowego w ewidencji i KŚT Ewidencja i klasyfikacja VAT objętego odwrotnym obciążeniem Wykazanie opłat na rzecz OPS w ewidencji i rejestrze sprzedaży Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Zaciąganie zobowiązań w jst Klasyfikacja w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Rejestr Należności Publicznoprawnych Windykacja i inwentaryzacja odsetek za zwłokę, ich…

Lipiec 2017

Rachunkowość Ewidencja i sprawozdawczość finansowa w OSP Inwentaryzacja i księgi rachunkowe w likwidowanym gimnazjum Ustalenie wartości początkowej nabytego gruntu Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Zasady ujmowania nieruchomości otrzymanych w trwały zarząd Kontrola finansowa Nieprawidłowości dotyczące sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu Wydatki na realizację projektów unijnych w sprawozdaniach Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej za nieprowadzenie audytu w jednostce…

Czerwiec 2017

Rachunkowość Ewidencja projektów współfinansowanych ze środków UE Ujęcie podatku VAT odprowadzanego do jst w ewidencji jednostki budżetowej Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Wynagrodzenia w jednostkach samorządu terytorialnego Sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach Dyscyplina finansów publicznych w służbie zdrowia Budżet i podatki Zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych Świadczenie usług jako przedmiot…

Maj 2017

Rachunkowość Gospodarowanie środkami europejskimi i ich prawidłowa klasyfikacja Centralizacja rozliczeń PIT w samorządach Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Zaliczki na wydatki dla pracowników Najczęstsze błędy w rachunkowości budżetowej Budżet i podatki Nowe zasady stosowania ulg w spłacie należności Skarbu Państwa i jst Dostawa towarów jako przedmiot opodatkowania VAT Podatek VAT w pytaniach i…

Kwiecień 2017

Rachunkowość Moment zakończenia odpisów amortyzacyjnych Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Rozliczenie dochodów należnych jst Kontrola finansowa Ewidencja księgowa jako obszar podlegający kontroli zarządczej Klasyfikowanie wydatków niekwalifikowalnych projektu Naruszenia związane z prowadzeniem gospodarki kasowej Budżet i podatki Zapłata podatku kartą lub innym instrumentem płatniczym Samorząd jako podatnik…

Marzec 2017

Rachunkowość Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Rozliczanie wydatków z tytułu zagranicznej podróży służbowej Kontrola finansowa Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – najczęstsze nieprawidłowości Klasyfikacja w pytaniach i odpowiedziach Sporządzanie sprawozdania Rb-NDS Budżet i podatki Granice definicji budowli Prewspółczynnik a świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych Centralizacja VAT w pytaniach i odpowiedziach Kadry i płace Konsekwencje…