Status faktur uproszczonych

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe dotyczące uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone. W świetle przepisów obowiązujących od 2013 r. paragon fiskalny jest uznawany za fakturę uproszczoną, jeśli jego wartość nie przekracza 450 zł (100 euro) i jednocześnie zawiera NIP nabywcy. W przypadku udokumentowania sprzedaży fakturą uproszczoną nie wystawia się już dla nabywcy kolejnej (standardowej) faktury.…

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Po raz kolejny znowelizowano ustawę o podatku od spadków i darowizn (DzU z 2020 r., poz. 1761). Zwolnieniem z tego podatku zostaną objęte rzeczy lub prawa majątkowe, nabyte na własność w drodze dziedziczenia lub darowizny przez osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce…

Jednostka, uwzględniając wymogi wynikające z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, dokonuje potwierdzenia sald należności na 30 listopada danego roku. Następnie stan tych należności jest ustalany metodą weryfikacji na 31 grudnia.

Jednostka, uwzględniając wymogi wynikające z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, dokonuje potwierdzenia sald należności na 30 listopada danego roku. Następnie stan tych należności jest ustalany metodą weryfikacji na 31 grudnia. Jeśli saldo należności kontrahenta na 30 listopada wynosi 0 zł, nie jest potwierdzane na ten dzień, lecz jedynie inwentaryzowane metodą weryfikacji…

Listopad 2020

Rachunkowość Inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych Ewidencja na koncie 080 Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Przeprowadzenie postępowania z naruszeniem pzp (cz. 2) Inwentaryzacja z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Budżet i podatki Nowe obowiązki dotyczące naliczania zobowiązań z tytułu podatku rolnego Ulgi i zwolnienia w podatku rolnym Zaciąganie zobowiązań w ramach umów wieloletnich…

Tarcza dla samorządów

W jednej z ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową (DzU z 2020 r., poz. 568; art. 65) zdecydowano o utworzeniu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zasady przekazywania środków Funduszu na inwestycyjne zadania jst zostały doprecyzowane w uchwale nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca br. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego…

Październik 2020

Rachunkowość Sprzęt powierzony do pracy zdalnej – odpowiedzialność i obowiązki księgowe Praktyczne problemy w zespołach obsługi jednostek oświatowych Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Prezentacja środków obrotowych i ich nadwyżki w Rb-30S Przeprowadzenie postępowania z naruszeniem pzp (cz. 1) Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Opracowanie WPF według nowego wzoru Ulga…

Płacowe minimum w 2021 r.

W Dzienniku Ustaw (poz. 1596) ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Zgodnie z jego postanowieniami od początku przyszłego roku: minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2800 zł brutto; minimalna stawka godzinowa wyniesie 18,30 zł brutto. To oznacza…

Samorządowa jednostka budżetowa osiąga dochody budżetowe, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostka posiada jeden rachunek bankowy, który służy zarazem do wpłacania przez kontrahentów należności z tytułu dochodów oraz do realizacji wydatków budżetowych za usługi zamawiane przez jednostkę. Aby rozdzielić te dwie grupy środków, jednostka utworzyła odpowiednią analitykę do konta 130. Czy samorządowa jednostka budżetowa mogłaby przyjąć inne rozwiązanie i utworzyć dwa odrębne rachunki bankowe – jeden…

Ulga badawczo-rozwojowa w działalności wodno-kanalizacyjnej

Podmioty prowadzące działalność wodno-kanalizacyjną w zasadzie nie korzystają z ulgi B+R, mimo że realizowane przez nie prace mogą przyczyniać się do powstania nowej jakości, wiedzy czy technologii, które uzasadniałyby zastosowanie takiej preferencji podatkowej. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Dyrektora KIS wynika, że konieczne jest także spełnienie pewnych dodatkowych kryteriów.