Prawo do bycia offline

Upowszechnienie się pracy zdalnej wywołało wiele dyskusji na temat rozgraniczenia życia prywatnego i zawodowego podczas pracy w domu. Instytucje Unii Europejskiej rozważają przyjęcie dyrektywy, która zapewniłaby pracownikom prawo do bycia offline. Oznaczałoby to przede wszystkim prawo do nieodbierania e-maili czy telefonów służbowych po godzinach pracy. Choć pojawiają się głosy, że wystarczające są obecnie obowiązujące regulacje…

Opłaty za pobyt w internacie i bursie szkolnej

Na podstawie art. 107 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe warunki korzystania z internatu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Określona w ten sposób opłata ma niewątpliwie status niepodatkowej należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym, o której mowa w…

Jednostka zamówiła w drukarni kartki świąteczne z nadrukowanymi życzeniami oraz z logo instytucji. W ofercie określono koszt samej kartki oraz odrębnie – koszt nadruku. Wskazuje to na kwalifikację (…)

Jednostka zamówiła w drukarni kartki świąteczne z nadrukowanymi życzeniami oraz z logo instytucji. W ofercie określono koszt samej kartki oraz odrębnie – koszt nadruku. Wskazuje to na kwalifikację do dwóch paragrafów – 4210 (zakup kartek) i 4300 (usługa wykonania nadruku). Na wystawionej przez drukarnię fakturze wyszczególniono jednak tylko pozycję „kartki świąteczne z nadrukiem życzeń i…

Luty 2021

Rachunkowość Prezentacja aktywów trwałych w bilansie Ewidencja decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach Inwentaryzacja w pytaniach i odpowiedziach Klasyfikacja i sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Realizacja dochodów z opłaty targowej – aspekty prawne Kary pieniężne w gospodarce odpadami komunalnymi Nowy…

Prezentacja aktywów trwałych w bilansie

Warunkiem prawidłowego ujęcia aktywów trwałych w sprawozdawczości finansowej jednostek i zakładów budżetowych jest nie tylko wybór odpowiedniej pozycji sprawozdania, ale również właściwa wycena bilansowa. Konieczne staje się m.in. zweryfikowanie, czy nie doszło do trwałej utraty aktywów i nie powstał obowiązek utworzenia odpisów aktualizujących.

Mechanizmy antykorupcyjne

W opinii NIK-u w ostatnich kilku latach dało się zauważyć znaczące zmniejszenie zagrożenia korupcją w istotnych obszarach funkcjonowania państwa, w szczególności w administracji skarbowej. Istotnie wpłynęły na to zmiany w przepisach. W niektórych instytucjach wciąż nie wprowadzono jednak mechanizmów antykorupcyjnych. Poważne zagrożenie korupcją obejmuje m.in. korzystanie przez instytucje publiczne z różnego rodzaju usług doradczych i…

O inwentaryzacji kont pozabilansowych

Jednostki prowadzące pełne księgi rachunkowe często zadają pytanie, czy inwentaryzacją powinny objąć również konta pozabilansowe. W typowych jsfp (głównie w jednostkach budżetowych) obowiązkowo prowadzi się m.in. konta odzwierciedlające plan finansowy wydatków budżetowych i plan finansowy niewygasających wydatków czy zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego i przyszłych lat. Do tego obligatoryjnego zestawu wlicza się także wszelkie inne…

Pracownik jednostki budżetowej za zgodą kierownika jednostki dokonał zakupu różnych materiałów elektrycznych (bezpieczników, żarówek, styków itp.) na potrzeby jednostki (…)

Pracownik jednostki budżetowej za zgodą kierownika jednostki dokonał zakupu różnych materiałów elektrycznych (bezpieczników, żarówek, styków itp.) na potrzeby jednostki. Zakup został opłacony ze środków własnych pracownika. Po przedłożeniu faktury wystawionej na jednostkę pracownik wystąpił o zwrot środków na jego rachunek bankowy. W jaki sposób ująć opisane zdarzenia w ewidencji księgowej? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk…

Styczeń 2021

Relacja XII Forum Finansów Publicznych Rachunkowość Wybrane zasady ewidencji na koncie 240 Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Rozliczenie dotacji za 2020 r. w ośrodkach pomocy społecznej Inwentaryzacja w czasie COVID-19 z perspektywy jsfp Dyscyplina finansów publicznych – odsetki za zwłokę Budżet i podatki Podatek dochodowy od dochodu OPP przekazanego jst Postępowanie podatkowe w…