Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Ewidencja projektów współfinansowanych ze środków UE

Plan kont służących do ewidencji rozliczeń związanych z wykorzystaniem środków UE jest uzależniony przede wszystkim od kategorii jednostki będącej beneficjentem. Istotne znaczenie dla ustalenia sposobu ewidencji mają również zapisy umowy o dofinansowanie i obowiązujące procedury oraz obowiązek zapewnienia identyfikacji poszczególnych operacji związanych z projektem.

więcej »

Zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Znajomość przepisów prawa dotyczących odsetek za zwłokę determinuje legalność działania wierzyciela naliczającego odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie świadczenia pieniężnego. Okazuje się jednak, że interpretacja tych przepisów i ich zastosowanie w praktyce nie zawsze jest rzeczą łatwą, o czym najlepiej wiedzą pracownicy jsfp zajmujący się naliczaniem odsetek.

więcej »
Finanse Publiczne - Czerwiec 2017

Wynagrodzenia w jednostkach samorządu terytorialnego

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zależą w dużej mierze od sposobu nawiązania z nimi stosunku pracy. W niektórych przypadkach konieczne jest podjęcie uchwały organu stanowiącego, w innych znaczenie mają jedynie przepisy rozporządzenia, a w jeszcze innych niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich zapisów w regulaminie wynagradzania.

więcej »

Ubezpieczenie chorobowe

Warunki podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, wysokość składki oraz zasady wypłaty świadczeń chorobowych zależą w dużej mierze od tego, czy ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy, czy też dobrowolny. W każdym z tych przypadków niedopełnienie przewidzianych prawem formalności przez ubezpieczonego bądź płatnika może skutkować niewypłaceniem należnych świadczeń.

więcej »
Finanse Publiczne - Czerwiec 2017

Wymiar i pobór administracyjnych kar pieniężnych po nowelizacji kpa

Wprowadzone na mocy nowelizacji kpa ogólne zasady nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych są pierwszą tego typu regulacją w polskim prawie administracyjnym. Jej celem jest zapewnienie jednolitych standardów traktowania jednostek oraz zagwarantowanie wymierzania kar racjonalnych i odpowiadających wadze popełnionego naruszenia.

więcej »