Finanse publiczne

Strona główna

Opinie

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Brosz o finansach

 

Listopad 2016

następny numer »

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Publicznoprawny charakter opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi determinuje sposób prowadzenia rachunkowości w zakresie tej należności. Analizując przepisy ordynacji podatkowej i rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości dla organów podatkowych jst, wyjaśniamy zasady ewidencjonowania i dokumentowania wpływów z tytułu tej opłaty.

więcej »

Ewidencja podatku VAT w urzędzie gminy i w jej jednostkach organizacyjnych

Status podatnika VAT zobowiązuje gminy do prowadzenia z urzędem skarbowym rozliczeń, które powinny zostać prawidłowo zaprezentowane w księgach rachunkowych. Dotyczy to zarówno czynności dokonywanych przez gminę, jak i przez działające w jej imieniu jednostki organizacyjne. Ewidencję VAT w jst dodatkowo skomplikuje obowiązkowa od 1 stycznia 2017 r. centralizacja VAT.

więcej »
Finanse Publiczne - Listopad 2016

Nieprawidłowości w WPF a ocena sytuacji finansowej jst

Gwarantem prawidłowego prowadzenia i oceny polityki finansowej jst jest współzależność budżetu i WPF. Ich powiązanie jest jednak w praktyce dość trudne i bywa powodem nieprawidłowości, których źródłem jest niedoskonałość regulacji prawnych, różna perspektywa czasowa planu ujętego w obu tych dokumentach oraz odmiennie kształtująca się w nich dynamika zmian kwot przychodów i rozchodów jst.

więcej »

Prawidłowe klasyfikowanie wydatków strukturalnych

W art. 39 ust. 2 ufp ustawodawca wprowadził obowiązek klasyfikowania wydatków publicznych według dodatkowej klasyfikacji określającej obszary i kody wydatków strukturalnych. Realizacja tego obowiązku wymaga jednak wiedzy pozwalającej rozstrzygnąć, czy dany wydatek należy ująć w tej klasyfikacji i do którego kodu go przyporządkować.

więcej »
Finanse Publiczne - Listopad 2016

Świadczenia z zfśs a obowiązek odprowadzania składek ZUS

Zasadnicze znaczenie dla ustalenia, czy od przyznanych pracownikowi świadczeń należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ma źródło pochodzenia i charakter tych świadczeń. Co do zasady, jeśli środki te pochodzą z zfśs, to ich wartość nie podlega oskładkowaniu. Istnieją jednak przypadki, gdy płatnik ma obowiązek naliczenia składek ZUS.

więcej »