Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Ujęcie elementów zespołu komputerowego w ewidencji i KŚT

Nabycie sprzętu komputerowego, a w szczególności jego części dodatkowych i peryferyjnych, często wiąże się z pytaniami o możliwość zakwalifikowania poszczególnych elementów jako odrębnych składników aktywów trwałych. Rozstrzygnięcie tego problemu wymaga odwołania się do treści ustaw, krajowych standardów rachunkowości i interpretacji organów podatkowych.

więcej »

Ewidencja i klasyfikacja VAT objętego odwrotnym obciążeniem

Jednostka (zarząd dróg powiatowych) nie odlicza podatku naliczonego i nie prowadzi sprzedaży. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć należny VAT odwrócony – w § 4530 czy w paragrafie, w którym sklasyfikowano dokonany zakup (np. § 4210)? A może właściwym rozwiązaniem byłoby dokonanie zapisu ujemnego na koncie dochodów?

więcej »
Finanse Publiczne - Sierpień 2017

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych

Płatnik składek, który nie zgadza się z ustaleniami kontrolerów ZUS, może zakwestionować zasadność ustaleń inspektora kontroli w drodze zastrzeżeń składanych do protokołu kontroli. Po zakończeniu postępowania jedynym sposobem na podważenie ustaleń kontrolnych jest droga postępowania sądowego.

więcej »

Windykacja i inwentaryzacja odsetek za zwłokę, ich ujęcie w klasyfikacji i sprawozdaniu Rb-27S

Doświadczenia płynące z przeprowadzonych kontroli wskazują, że jednostki wciąż mają problemy z prawidłowym realizowaniem procedury windykacji czy inwentaryzacji odsetek za zwłokę. Liczne wątpliwości budzi ustalenie momentu podjęcia działań windykacyjnych oraz terminu przedawnienia zaległości odsetkowych, a także prawidłowe wykazanie odsetek w sprawozdaniu Rb-27S.

więcej »
Finanse Publiczne - Sierpień 2017

Kursy walut stosowane przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT kwoty podatku wykazuje się w złotych – bez względu na to, w jakiej walucie określono kwotę należności na fakturze. Otrzymanie faktury od dostawcy zagranicznego wymaga zatem przyjęcia prawidłowego kursu waluty, pozwalającego na właściwe określenie podstawy opodatkowania, a w konsekwencji – kwoty VAT należnego.

więcej »